Search form

San Juan 16:26

26Imanc' oƚsina' naitsi iya', limetsaijma. Ticuaiyunni jiƚpe litine imanc' toƚmiƚe toƚta'a cai'Ailli', toƚsa'hue'me.

’Iya' a'i camilhuo': “Caxahue'e'ma cai'Ailli' tepi'itsolhuo'”. A'i. Aicamiya toƚta'a. Maƚque cai'Ailli' ti'elhuo' capic'a. Maƚque tepi'i'molhuo' loƚsahue'epa.