Search form

San Juan 17:11

11’Itsiya aicapajnconaya fa'a li'a ƚamats'. Laƚxanuc' ƚinca timajm'me fa'a. Iya' joupa ca'huana'ma, cacuainata pe lofpa'a. Mai'Ailli', ima' umPaxi. Caxahue'ehuo' totoc'itsola' iƚne laixanuc', to'etsola' cuenna. Ti'hua lihuejla' iƚniya. Ima' lopuftine ma laipuftine jouc'a, toƚta'a lacui'ipa ima'. Laixanuc' ja'ni lihuejla' al c'a, iƚne ti'i'ma anuli ma to anuli iya' y ima'.