Search form

San Juan 18

1Jesús lijoupa lipalaic'opa qui'Ailli' ipanni, ileco'mola' ts'ilihuequi. Iye'me laca'hua pana' cuftine Cedrón. Uyalaico'me locuena liju'. Jiƚpiya tipa'a anuli ƚaqueya. Itsuflai'me. 2Judas, iƚque pe joupa icupa cataiqui' ticu'ma Jesús, imetsaijma jiƚpiya ƚaqueya. Itsenaihuo'me jiƚpe Jesús jouc'a ts'ilihuequi. 3Maƚpiya icuaiconca Judas ilecola' lan soldado romano jouc'a lapaluc' lummempola' lixanuc' cal cuecaj ca'ailli', jouc'a lummempola' lam fariseo. Iƚniya iƚtaic' lolif'ecopoƚtsi, jouc'a liƚpepalc'o', jouc'a locuanajcoyacoƚtsi lofulecoyacu.

4Jesús joupa ixina' jahuay lo'iya. Ipanni, timila':

―Imanc', ¿naitsi conlahuepa?

5Timiyi:

―Lahueyi Jesús, ƚas Nazaret.

Jesús timila':

―Ma' iya'.

Maƚpe tipa'a Judas, iƚque pe joupa icupa cataiqui' ticu'ma Jesús. Jiƚpe jouc'a tecaxhuoƚanna lan soldado jouc'a lapaluc'. 6Licuej'me lines'ma Jesús: “Ma' iya'”, iƚniya ipailiconca quiƚspula', enghuoƚaitsa ƚamats'. Ixpailij'mola' juaiconapa. 7Jesús icuis'econa'mola', timila':

―Imanc', ¿naitsi conlahuepa?

Iƚniya italai'e'econa'me, timiyi:

―Lahueyi Jesús, ƚas Nazaret.

8Jesús timila':

―Joupa aimipolhuo': Ma' iya'. Ja'ni ma le'a iya' lahuay, tolapi'itsola' lane tiyenƚe iƚna'a ts'alihuequi.

9Toƚta'a enanƚcopa limipa Jesús qui'Ailli', locuapa: “Iya' ai'epola' cuenna laixanuc', iƚne lalapi'ipa ima'. Ailopa'a quejac'pa.”

10Simón Pedro itaic' li'espada. Ipa'a'ma, ixcai'e'ma ƚimozo cal cuecaj ca'ailli'. Nulemma etec'e'e'ma lix'mas al c'a camane. Iƚque cal mozo cuftine Malco. 11Jesús icuxe'e'ma Pedro, timi:

―To'huejnaƚa' lo'espada. Cai'Ailli' joupa ixpic'epa toƚta'a laifnuyaicoya. ¿Te ma iya' catets'i'ma iƚque lixpic'ejma'? Ma cateƚco'ma.

12Lan soldado romano jouc'a nocuxepola', jouc'a lapaluc' lummempola' lan tsilaj judío, iƚniya i'noƚ'me Jesús, ifi'e'me. 13Ileco'me pe lopa'a Anás. Iƚque a'hua cunas cuftine aCaifás. Jiƚniya ƚitiné maƚque Caifás cal cuecaj ca'ailli'. 14Joupa inespa: “Tima'anƚe le'a anuli cal xans, tunƚu'etsola' jahuay laƚxanuc'”.

15Milecoyi Jesús iyenc'e'me oquexi' ts'ilihuequi. Iƚniya Simón Pedro jouc'a ƚiƚejmale. Pedro ƚiƚejmale imetsaijma cal cuecaj ca'ailli'. Icuaitsa lejut'ƚ cal cuecaj ca'ailli'. Litsufai'e'me Jesús, Pedro ƚiƚejmale jouc'a itsufai'ma ƚipuna quejut'ƚ ƚa'ailli'. 16Pedro aiquitsufaic'. Ipanenni tecaxu lixpula' al puerta. Ts'ihuequi Jesús, iƚque pe ƚimetsaijma cal cuecaj ca'ailli', ipaiconanni icuaitsi pe lopa'a ƚahuats' no'epa cuenna al puerta. Ipalaic'opa. Lijou'ma itsufai'e'ma Pedro. 17Ƚahuats' no'epa cuenna al puerta icuis'e'ma Pedro, timi:

―¿Te ma ima' jouc'a omihuequi cal xans Jesús?

Pedro timi:

―A'i iya'.

18I'i'ma juaiconapa caxita. Jiƚpe lam mozó jouc'a lapaluc' icue'epá quiƚpunga. Jiƚniya ecaxoƚingoƚai'me, epat'ƚe'moƚtsi. Pedro jouc'a ecaxingai'ma jiƚpiya, epat'ƚe'moxi.

19Cal cuecaj ca'ailli' Anás ticuis'e Jesús, timi:

―¿Naitsi iƚniya ts'ihuejhuo'? ¿Te cofmuc'ipola'?

20Jesús italai'e'e'ma, timi:

―Iya' aipalaipa petsi jahuay aƚsimpa, aƚquimf'epa. Camuc'ila' lan xanuc' mimana' jiƚpiya ƚilejut'ƚi pe lafoƚyomma, jouc'a pe lopa'a al cuecaj xoute'. Camuc'ila' maƚpiya pe lafoƚyomma lan xanuc' judío. Ailopa'a caimuc'ipola' quemiya. 21Itsiya, ¿te calicuis'ecopa te caifmuc'ipola'? Taicuis'etsola' naƚquimf'epa. Iƚne iƚsina' te ts'i'ic' laimipola'.

22Licuejpa toƚta'a linespa Jesús, una'ma camane li'a anuli ƚapaluc nacaxuya huejnca. Timi:

―Ima', ¿te coftalai'ot'ƚecopa toƚta'a cal cuecaj ca'ailli'?

23Jesús timi:

―Ja'ni a'i canesqui al ƚijca, lu'iƚa'. Ja'ni ainespa al ƚijca, ¿te caluntafcopa camane?

24Ma to quifi'iya Jesús, Anás ummepa pe lopa'a cal cuecaj ca'ailli' Caifás.

25Pedro ipanenni ƚipuna ƚa'ailli', ma mecaxu tepat'ƚeyoxi. Icuis'e'me, timiyi:

―¿Te ma ima' jouc'a omihuequi iƚque?

Pedro icuanajpa, timi:

―A'i iya'.

26Anuli ƚimozo cal cuecaj ca'ailli' ipalaic'o'ma Pedro. Iƚque ma ƚipima ƚetec'epa quix'mas Pedro. Timi:

―Iya' cacua joupa aiximpolhuo' jiƚpiya ƚaqueya, ima' jouc'a Jesús.

27Icuanajcona'ma Pedro, timi:

―Iya' a'i.

Aiquicoƚi. Ija'a'ma ƚangiti.

28Ipa'a'me Jesús lejut'ƚ Caifás. Ileco'me pe lopa'a cal gobernador romano, iƚque cuftine Pilato. Joupa i'ipa quitine. Lan judío aiquiƚtsuflaic' lejut'ƚ Pilato. Imanenca ƚuna. Timiyoƚtsi: “Aimi'iya maƚtsuflaiyacu. Aƚpic'a ȽanDios aƚsintsonga' ninc'ilimpio. Toƚta'a nipajnya aƚteta lixic' lotejnyacu al juic Pascua.”

29Pilato ipanni pe lomana' iƚniya, timila':

―¿Te ts'i'ic' loƚcuxecocopa cal xans?

30Italai'e'e'me, timiyi:

―I'epa quixcay. Ja'ni ailopa'a qui'aic', ¿te caƚcuai'ecoyacu fa'a ima'?

31Pilato timila':

―Imanc' toƚƚeconƚe. Tiƚinc'ita ƚoƚjuez. Tixanuta iƚta'a lataiqui'. Tonƚ'e'eƚe to minesqui lataiqui', iƚe locuxe'epolhuo'.

Lan judío italai'e'e'me, timiyi:

―Illanc' aimi'hua laƚmane, aimi'iya malacani'eyacu. Aimi'iya maƚspic'eyacu tima'anƚe.

32Jesús joupa uya'apa te co'iya mima'ayacu. Itsiya tenanƚ'ma linespa.

33Pilato ipainanni, itsufaicona'ma lejut'ƚ. Ijoc'i'ma Jesús ti'huanni. Icuis'e'ma, timi:

―¿Te ima' iƚrey lan xanuc' judío?

34Jesús timi:

―¿Te ima' toƚta'a topalay cotuca', o lan xanuc' aƚnescopa toƚta'a?

35Pilato italai'e'e'ma, timi:

―Iya', ¿te ninjudío? Loxanuc', iƚniya ixanuc' cal cuecaj ca'ailli', icupo'. ¿Jale co'epa?

36Jesús italai'e'e'ma, timi:

―Iya' aicacuxela' lan xanuc' to micuxeyi lan rey nomana' fa'a li'a ƚamats'. Ituca' laifcuxepola' iya'. Ja'ni coƚa' cacuxe to micuxeyi lan rey nomana' li'a ƚamats', iƚniya ts'alihuequi joupa ifulepá, aƚcuanajco'ma aimaƚcuya ticuaita quiƚmane lan xanuc' judío. Itsiya aicacuxe fa'a li'a ƚamats'.

37Pilato timi:

―¿Te ima' unrey?

Jesús timi:

―Ma to lofnescopa iya' ninrey. Iya' aipajncota aicuaicoco'ma li'a ƚamats' cu'itsola' lan xanuc' al ƚinca. Pe naihuejpá al ƚinca cataiqui', iƚniya aƚcuec'e.

38Pilato timi:

―¿Te jale al ƚinca?

Lijoupa linespa toƚta'a Pilato ipaconanni pe lomana' lan xanuc' judío, timila':

―Iya' cacua, iƚque cal xans ailopa'a quijunac'. 39Ajuic ajuic Pascua toƚcuaiyumma, aƚsahue'e cux'mas'ma anuli ƚitats'iya, toƚe moƚ'eyi. Itsiya, ¿jale ts'oƚpic'a cux'masla'? ¿Ja'ni cux'masla' iƚca'a ƚoƚrey imanc' unc'ijudío?

40Lan judío ija'acona'me, timiyi:

―Aimox'mas'ma iƚque. Tox'masla' Barrabás.

Iƚque Barrabás innantsepa, inma'ahuale.