Search form

San Juan 18:16

16Pedro aiquitsufaic'. Ipanenni tecaxu lixpula' al puerta. Ts'ihuequi Jesús, iƚque pe ƚimetsaijma cal cuecaj ca'ailli', ipaiconanni icuaitsi pe lopa'a ƚahuats' no'epa cuenna al puerta. Ipalaic'opa. Lijou'ma itsufai'e'ma Pedro.