Search form

San Juan 18:39

39Ajuic ajuic Pascua toƚcuaiyumma, aƚsahue'e cux'mas'ma anuli ƚitats'iya, toƚe moƚ'eyi. Itsiya, ¿jale ts'oƚpic'a cux'masla'? ¿Ja'ni cux'masla' iƚca'a ƚoƚrey imanc' unc'ijudío?