Search form

San Juan 2:17

17Ts'ilihuequi licuej'me lines'ma Jesús i'nujuaitsa loya'apa al Paxi Liniƚingiya, tuya'e':

Juaiconapa aipic'a lomejut'ƚ, aicaxnet'ƚya latets'icopa lan xanuc'.

Juaiconapa acueca' laipixhuejma', tocomma aƚma'a'ma.