Search form

San Juan 21:17

17Jesús icuis'econa'ma, timi:

―Simón, ima' i'hua Jonás, ¿te ma aƚejmalepá?

Pedro ixhueƚco'ma juaiconapa petsi limipa iƚta'a. Ticua: “¿Te calicuis'ecocopa: Te ma' aƚinca aƚejmalepá. Joupa afanemma aƚmipa toƚta'a.” Timi:

―Mai'ailli', ima' oxina' jahuay. Oxina' aƚinca aƚejmalepá.

Jesús timi:

―Tohuic'itsola' laimot'ƚ.