Search form

San Juan 21:7

7Anuli ts'ihuequi Jesús, iƚque ƚi'epa capic'a juaiconapa, ipalaic'o'ma Pedro, timi:

―Iƚque aƚ'Ailli' Jesús.

Simón Pedro joupa ipa'apa litsamalo. Licuej'ma icuai'ma Jesús aiquicoƚi, ijojcocona'ma litsamalo, ecajm'mi'moxi laja', ti'hua'ma ƚamats'.