Search form

San Juan 4

1Lam fariseo icuej'me lonespa lan xanuc', iƚne tinesconni: “Jesús tepo'ila' axpela' lan xanuc'. Tixpela' ts'ilihuequi. Itsiya Juan Bautista tepo'ila' ahuata.” 2Jesús aiquepo'ila' lan xanuc'. Ma ts'ilihuequi tepo'iyaleyi. 3Jesús li'ipa quixina' toƚta'a tinescoyi ipayonni al distrito Judea. Jouc'a ts'ilihuequi iye'me al distrito Galilea.

4Tuyaicota ƚamats' Samaria. 5Icuaitsa anuli liƚpiƚya' lun samaritano. Liƚya' cuftine Sicar. Iƚe liƚya' tipa'a huejnca anuli ƚamats' li'ipa i'huexi cal xans Jacob. Iƚque epi'ipa ƚi'hua José. 6Maƚpiya tipa'a al pu'hua caja' lipupa Jacob. Jesús i'huacopa cane joupa ixocaita, icutsafcai'ma lico al pu'hua caja', tunxaj'ma. I'ipa to menac'o.

7Anuli ƚaca'no' asamaritana icuai'ma al pu'hua caja', tipa'a'ma quija'. Jesús timi:

―Luhui'iƚa' caija', caxna'ma.

8Ts'ilihuequi Jesús ailomana'. Iyepá liƚya' ti'nata ƚotejacu.

9Ƚaca'no' italai'e'e'ma Jesús, timi:

―Ima' umjudío, iya' naca'no' ninsamaritana. Ima', ¿te caƚpalaic'ocopa? ¿Te caƚsahue'ecopa caja'?

(Lun judío aimiyejmaleyi lun samaritano.)

10Jesús timi:

―Ima' aicoxina' naitsi iya'. Jouc'a aicoxina' te ts'i'ic' iƚe lapi'iyacola' ȽanDios lan xanuc'. Ja'ni coƚa' oxina', aƚsahue'e'ma iya' cuhui'itso' coja'. Iya' cuhui'i'mo' al c'a caja' lainupa.

11Ƚaca'no' timi:

―Mai'ailli', iƚta'a laja' a'ojca, ailopa'a cofmipa'acoya. ¿Petsi cofxi'ne'eya jiƚiya al c'a caja' lainupa? 12Iƚta'a al pu'hua aƚpo'no'eponga' ƚaƚtahuelo Jacob. Maƚque Jacob jifa'a ixnapa iƚta'a laja'. Jouc'a linaxque', lipinneja ixnapá.

13Jesús italai'e'e'ma, timi:

―Cal xans noxnaya jiƚta'a laja' ticuiconahuo quija'. 14Cal xans noxnaya laja' laifcupa aimicuiconaya quija'. Iƚe laja' laifcupa tipanehuo ƚunxajma', ti'onƚcospa to luxi caja', ti'hua tinu, ticu al ts'e lipitine aimijouya.

15Ƚaca'no' timi:

―Mai'ailli', jiƚiya laja' lofnescopa, luhui'iƚa'. Tijouƚa' aimicuiconaya caija', ni aicuyaiconaya liƚya' quipa'aconaya caija'.

16Jesús timi:

―To'huaƚa', tojoc'itsi ƚope'ailli'. Toƚcuaiyunca fa'a.

17Ƚaca'no' timi:

―Ailopa'a caipe'ailli'.

Jesús timi:

―Al ƚinca lofnespa: “Ailopa'a caipe'ailli'”. 18Joupa oƚƚaitsufcopoƚtsi amajxi loxanuc'. Itsiya oƚƚaitsufcoyoƚtsi anuli cal xans ma a'i cope'ailli'. Al ƚinca lofnespa.

19Ƚaca'no' timi:

―Mai'aill', iya' cacua ima' umprofeta. 20Illanc' laƚtatahueló jiƚca'a ƚijuala exc'onƚingoƚai'me ipalaic'o'me ȽanDios. Ma' anuli illanc' laxc'onƚingoƚaiyi fa'a. Imanc' unc'ijudío aƚminga': “Imanc' jouc'a jahuay lan xanuc' tonƚe'me Jerusalén”. Toƚcuayi, ma le'a jiƚpiya al cuecaj xoute' laxc'onƚingoƚaita, aƚpalaic'ota ȽanDios.

21Jesús timi:

―Maca'no', camihuo' al ƚinca. Icuaico'ma litine imanc' aimoƚnesyacu: “Jifa'a ƚijuala laxc'onƚingoƚai'me ȽanDios”. Ni lan xanuc' judío minesyacu: “Ƚepá Jerusalén. Jiƚpe laxc'onƚingoƚaita ȽanDios.” 22Imanc' moƚnesyi: “Laxc'onƚingoƚaiyi ȽanDios”, aicolimetsaijma ȽanDios. Illanc' ninc'ijudío limetsaicoyi ȽanDios. Aƚinca laxc'onƚingoƚaiyi, aƚpalaic'oyi. Petsi lan xanuc' judío ti'huayohuo jiƚquiya Nonƚu'eyacola' lan xanuc'.

23’Ticuaitsi litine locuaicoya, iya' cacua joupa icuai'ma, lan xanuc' aimehueyacu anuli al lugar texc'onƚingoƚaiƚe ȽanDios. Ma jiƚpe liƚpicuejma' ti'nujuaisnata ȽanDios, tihuejco'me locuxe'epola', timetsaico'me. Latenƚcocopa ȽanDios texc'onƚingoƚaiƚe toƚta'a. 24ȽanDios a'Espíritu, ailopa'a quicuerpo, ma le'a ipicuejma'. Lan xanuc' tama ticuayi: “Laxc'onƚingoƚaiyi ȽanDios”, ja'ni jiƚpe liƚpicuejma' aimi'nujuaisyi iƚque, ja'ni aimihuejcoyi locuxe'epola', ȽanDios aimetenƚcocoya laxc'onƚingoƚaipa iƚne lan xanuc'.

25Ƚaca'no' timi:

―Aixina' ticuaihuo cal Mesías, jiƚquiya ƚecui'impá “cal Cristo”, ƚommeya ȽanDios. Itsiya tehue'e' laƚpicuejma' aicaƚcueca. Ma ticuaiyunni jiƚquiya lu'ina'monga' jahuay.

26Jesús timi:

―Maƚque tipalaic'ohuo' itsiya. Iya' ninCristo.

27Maƚpe mipalaic'oyoƚtsi icuainanca ts'ilihuequi Jesús. Iƚne aiquilicuis'e: “¿Te cofpalaic'ocopa jiƚquiya ƚaca'no'? ¿Te cahue'epo'?” Mane liƚpicuejma' ticuayi: “Xinƚa', Jesús tipalaic'o anuli ƚaca'no'”.

28Ƚaca'no' ipo'no'ma lijuti, ipainanni, i'hua'ma lipiƚya'. Timila' lan xanuc' jiƚpiya:

29―Tonƚouyunca. Camuc'itolhuo' anuli cal xans nalu'ipa jahuay lai'epa. ¿Te ma jiƚquiya cal Cristo?

30Lan xanuc' ipalunca jiƚpe liƚpiƚya', iye'me pe lopa'a Jesús.

31Ai'a ticuaicu lan xanuc', ts'ilihuequi Jesús ihui'i'me, timiyi:

―Momxi, totetsoƚa'.

32Jesús timila':

―Imanc' aicoƚsina'. Tipa'a ƚaifteja.

33Maƚne ts'ilihuequi Jesús ticuis'eyoƚtsi, timiyoƚtsi:

―¿Naitsi nepi'ipa ƚoteja?

34Jesús timila':

―A'i. Aicalapi'inno. Iya' ca'ay lipenic' ȽanDios, iƚe lixpic'epa Ƚalummepa, cajou'ne'ma. Ma ca'ay lipenic' ȽanDios tocomma catesma, ti'hua ti'i caipujfxi.

35’Imanc' toƚcuayi: “Tehue'e' amalpuj mut'ƚa, tijouƚa' tetequim'me lan trigo”. Iya' camilhuo': Toƚsinƚe jipu'hua pe lifayiya. Tocomma joupa unta'anamma, itojpa. I'huájta afujca. Iya' cacua joupa i'huajcopa litine tetequim'me. 36Ti'najtsem'me ƚatejpa trigo. ȽanDios jouc'a ti'najtse'ma iƚque ƚafot'ƚepola' lan xanuc', iƚne nolijyacu al ts'e liƚpitine aimijouya. Anuli ƚifapa, ƚocuena tetequi, tefot'ƚe, tijouƚa' loquexi' tixojna'ma quileta. 37Toƚta'a ti'i'ma al ƚinca lataiqui' loya'apa: “Tipa'a anuli nofapa, ƚocuena nafot'ƚeya”. 38Iya' nummepolhuo' imanc' tonlafot'ƚeta petsi aicoƚfac'. Locuenaye ifapá, imanc' tonlafot'ƚeta maƚpiya li'eyopa canic' iƚniya.

39Jiƚpe liƚya' Sicar ƚaca'no' joupa uya'ahuo'ma: “Iƚque aƚminapa jahuay lai'epa”. Licuej'me iƚe licuapa ƚaca'no' axpela' iƚniya lun samaritano i'huaiyijmpá Jesús. 40Icuaiyunca pe lopa'a iƚque, timiyi:

―Ƚepá laƚpiƚya'. Jiƚpiya topajnta.

Jesús i'hua'ma liƚpiƚya'. Ipajnhuo'ma oquej quitine. 41Jiƚpe liƚya' lan xanuc' tiquimf'eyi Jesús lines'ma. Xonca axpela' i'huaiyijm'me. 42Iƚne timiyi ƚaca'no':

―Ate'a ima' opalaico'ma Jesús. Illanc' aƚcuayi ma' al ƚinca ima' lofnespa. Itsiya illanc' caƚtuca' aƚcuejnapá linespa jiƚquiya, toƚta'a aƚsina' aƚinca iƚque lunƚu'e'monga' jouc'a tunƚu'e'mola' lan xanuc' ni petsi lomana' li'a ƚamats'.

43Luyaipa oquej quitine Jesús ipanni jiƚpe liƚya', i'hua'ma al distrito Galilea. 44Aiqui'huacona'ma al distrito Judea. Maƚquiya ines'ma: “Cal xans, tama aprofeta ƚummepa ȽanDios, mipa'a maƚpe lipiƚya' aimipalaicoyacu c'a lan xanuc', tetets'iyacu”. 45Ma licuaitsi Galilea lan xanuc' jiƚpiya ƚinca epenuf'me. Iƚniya iyehuo'me al juic Jerusalén, joupa ixinghuo'me lo'epa jiƚpiya.

46Mipa'a Jesús al distrito Galilea i'huacona'ma Caná, jiƚpiya petsi lipai'ihuo'ma laja', i'ipa vino. Jiƚpe Caná tipa'a anuli cal xans, ts'ipenic' cal rey, ƚi'hua textafque. Iƚque ƚafcuana tipa'a liƚya' Capernaum, maƚpe al distrito Galilea. 47Ts'ipenic' icuejpa Jesús ailopa'a Judea, joupa icuaiconata Galilea, i'hua'ma, i'huajcotsi Jesús, ixahue'etsi ti'huaƚa' liƚya' Capernaum, tixaƚ'meta ƚi'hua, iƚque tima'ma. 48Jesús timi:

―Imanc' toƚcuayi: “Iƚque Jesús aƚmuc'itsonga' al cueca'”. Ja'ni aicamuc'ilhuo' toƚta'a aimaƚ'huaiyijnya.

49Ts'ipenic' cal rey timi:

―Mai'ailli', aimicoƚ'mo'. Ƚepá lajut'ƚ. Ja'ni a'i, timana'ma ƚai'hua.

50Jesús timi:

―To'huanƚa'. Ƚo'hua imaf'i'. Aimimaya.

Cal xans i'huaiyijmpa Jesús limipa, i'huana'ma.

51Ma mi'huanghua lane Capernaum, iƚniya notoc'ipá italecufunca, timiyi:

―Joupa ixaƚconapa ƚo'hua.

52Icuis'e'mola', timila':

―¿Tej hora lixaƚconapa?

Timiyi:

―Tsumjma lixhuaita anulij hora luyaipa menac'o iƚojn‑na'ma ƚipinu'.

53Cal xans i'nujuaitsi li'ipa. Tsumjma maƚpe 'hora Jesús limipa: “Ƚo'hua imaf'i'. Aimimaya.” Cal xans jouc'a lixanuc' nomana' lejut'ƚ, i'huaiyijmpá Jesús.

54Itsiya i'ipa oquemma li'epa al cueca' Jesús jiƚpe al distrito Galilea. Iƚque joupa itsehuo'ma Judea, icuaiconata Galilea.