Search form

San Juan 7:28

28Jesús mimuc'iyale jiƚpe al cuecaj xoute', tipalay ujfxi, tiquimf'eƚe jahuay, timila':

―Imanc' toƚcuayi: “Limetsaicoyi Jesús”. Toƚcuayi: “Aƚsina' lipiƚya' li'huayomma”. A'i. Aicoƚsina' pe cai'huayomma. Iya' a'i caituca' caixpic'e cacuaihuo fa'a li'a ƚamats'. Tipa'a Ƚalummepa. Iƚque aimifelƚaique. Imanc' aicolimetsaijma.