Search form

San Juan 7:37-38

37-38Icuai'ma lijoujma quitine al juic. Iƚiya litine xonca al cueca'. Ecax'ma Jesús. Tipalay ujfxi, tiquimf'eƚe jahuay, timila':

―Cal xans ƚaicuipa quija' tiƚoc'huaiyunni pe laifpa'a. Tixnaƚa' iƚta'a laja' laifcupa. Iƚque ƚaƚ'huaiyijmpa.

’To muya'e' al Paxi Liniƚingiya toƚta'a ti'i'ma. Tuya'e': “Jiƚpe ƚunxajma' tipahuo axpe' caja'. Iƚiya laja' ti'hua tipahuo. Aimixnajya.”

39Lines'ma toƚta'a Jesús ipalaico'ma cal Espíritu Santo, iƚque ƚapenufyacu iƚniya no'huaiyijmpá Jesús. Mipa'a Jesús li'a ƚamats' aicummaic' iƚque cal Espíritu Santo. Ticuainatsi lema'a tumme'etola'.