Search form

San Juan 8

1Jesús i'hua'ma ƚijuala cuftine Ƚijuala Olivo. 2Li'ipa quitine ipaiconanni, i'huacona'ma al cuecaj xoute'. Jiƚpiya jahuay lan xanuc' tefot'ƚeyoƚtsi. Jesús icutshuai'ma timuc'iyale'ma. 3Mimuc'iyale Jesús icuaita jiƚpiya lomxiye nomuc'iyalepá locuxepa ȽanDios jouc'a lam fariseo. Iƚƚejma anuli ƚaca'no'. Iximpá ƚaca'no' tunahuoƚanna cal xans, iƚque a'i quipe'ailli'. Ecaxu'me ƚaca'no' nolojmay lan xanuc' noquimf'epá mimuc'iyale Jesús. 4Timiyi Jesús:

―Momxi, joupa aƚsimpola' tunahuoƚanna. Cal xans a'i quipe'ailli'. 5Litaiqui' Moisés, iƚe loya'apa locuxepa ȽanDios, maƚe lataiqui' aƚcuxe'enga' aƚma'acotsola' apic lacaƚ'no' no'epá toƚta'a. Ima', ¿te cofcuaya? ¿Te caƚ'e'eyacu iƚca'a ƚaca'no'?

6Iƚne tehuaiyi Jesús. Iƚpic'a tinesla': “Aimonƚ'e'me iƚe locuxepa Moisés”. Tijouƚa' ticuxeco'me.

Jesús ic'omai'ma. Iniƚco'ma lidedo ƚamats'.

7Iƚniya ihui'i'me, icuis'mot'ƚe'me. Jesús ecaxna'ma ƚijca, timila':

―Anuli imanc' ja'ni ailopa'a quijunac', ne', ate'a teca'niƚa' ƚapic.

8Lijou'ma ic'omaicona'ma, iniƚcona'ma ƚamats'.

9Lan xanuc', iƚne ts'iƚƚejma ƚaca'no', imetsaico'moƚtsi jouc'a iƚtaic' liƚjunac'. Anuli anuli iyena'me. Ate'a i'huana'ma xonca ƚitojpa xans, lijou'ma ipalnanca anuli anuli, ijouco'ma ts'atesca quemats'. Jesús ƚaca'no' imanenca quiƚtuca'. Ƚaca'no' ti'hua tecaxu jiƚpiya.

10Jesús ecaxcona'ma ƚijca, ehuelojm'ma ƚaca'no' tecaxu quituca'. Timi:

―Maca'no', ¿te qui'ipola' iƚne lan xanuc'? Joupa iyenapá. ¿Nij naitsi nitac'uipo' cajunac'? ¿Nij naitsi nicufpo' tima'antso'?

11Iƚque timi:

―Mai'ailli', nij naitsi.

Jesús timi:

―Iya' jouc'a aicatac'uiyaco' cajunac'. Iya' aicacua: Tima'antso'. To'huanƚa'. Aimo'econna quixcay.

12Jesús imuc'icona'mola' lan xanuc', timila':

―Fa'a li'a ƚamats' iya' Nepalc'o'. Capalc'o'ila' iƚniya nalihuejpa, iƚne tipa'a liƚpitine aimijouya. Iƚniya liƚpicuejma' aimi'iconaya muf, ticuec'e'me, ti'e'me al c'a.

13Lam fariseo timiyi:

―Ima' tonescoyoxi cotuca'. A'ij ƚinca lofnespa.

14Timila':

―Tama canescoyoxi ma canesqui al ƚinca. Iya' aixina' pe lai'huayomma, aixina' pe laiftseya. Imanc' aicoƚsina' pe lai'huayomma, aicoƚsina' pe laiftseya. 15Imanc' ma coƚtuca' toƚtac'uila' lajunac' loƚf'as xanuc', toƚspic'eyi ja'ni ac'a ja'ni a'ijc'a lo'epa. Iya' aicatac'uila' cajunac'. 16Ja'ni catac'uiƚa' lajunac' ma aƚijca iƚe laif'eya. Iya' a'i caituca' caxpic'e. Illanc' ma' anuli aƚspic'eyi iya' cai'Ailli', iƚque Ƚalummepa.

17’Litaiqui' ȽanDios locuxepa ticua: “Oquexi' lan xanuc', ja'ni ma' anuli lonespa, ne', tapenufla' iƚe locuapa”. 18Iya' canescoyoxi. Jouc'a cai'Ailli' iƚque Ƚalummepa, ma' anuli aƚnesma.

19Timiyi:

―¿Pe copa'a co'ailli'?

Timila':

―Imanc' aicalimetsaijma naitsi iya'. Jouc'a aicolimetsaijma cai'Ailli'. Ja'ni limetsaijma iya', jouc'a cai'Ailli' tolimetsaico'me.

20Toƚiya licuapa Jesús mipa'a al cuecaj xoute', mimuc'iyale. Ticutsuya liju' al caxax pe latoj'mimpá al tomí. Nij naitsi ni'noƚpa Jesús. Aiquicuaiya li'hora.

21U'icona'mola', timila':

―Ca'huana'ma. Imanc' lahue'ma. Timaco'molhuo' coƚtaic' loƚjunac'. Iya' caituca' ca'hua'ma, aimi'iya maƚeyacu anuli.

22Lan xanuc' judío ticuayi:

―¿Te conescopa: “Iya' caituca' ca'hua'ma, aimi'iya maƚeyacu anuli”? ¿Ja'ni tima'a'moxi?

23Jesús ti'hua tipalaic'ola', timila':

―Iya' cai'huayomma al toncay. Imanc' conƚouyomma al 'ocay. Loƚpitine, fa'a li'a ƚamats' ipangoyopa. Iya' a'i. 24Joupa aimipolhuo': Timaco'molhuo' coƚtaic' loƚjunac'. Joupa aimipolhuo' naitsi iya'. Aimolapenufi iƚe laifnescopoxi. Ma' aimolapenufi iƚe laifpalaicopoxi, oƚtaic' loƚjunac', toƚta'a timaco'molhuo'.

25Icuis'e'me, timiyi:

―¿Naitsi ima'?

Jesús timila':

―Joupa aimipolhuo'. Joupa oƚsina'. 26Tipa'a axpe' laifpalaicoyacolhuo' imanc'. Aiximpolhuo' a'ijc'a lonƚ'epa. Cai'Ailli', iƚque Ƚalummepa, aimifelƚaique, tinesqui mane al ƚinca. Iƚe lalu'ipa iya' cu'iyale fa'a li'a ƚamats'.

27Iƚniya aiquiƚcueca Jesús lipalaicopa ȽanDios qui'Ailli'. 28Jesús timila':

―Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Tijouƚa' aƚ'nof'enaƚa' imanc' limetsaico'ma naitsi iya'. Limetsaico'ma ma to joupa ainescopoxi iya'. Ti'i'ma coƚsina' te ts'i'ic' laipicuejma'. Iya' caituca' aicaxpic'e laif'eya. Jiƚe laƚmuc'ipa cai'Ailli', maƚe cu'ilhuo'. 29Aƚejmale anuli iya' y Ƚaƚummepa. Iya' ti'hua ca'ay latenƚcocopa iƚque. Toƚta'a aicaƚpo'nohuo caituca'.

30Miquimf'eyi lan judío, axpela' iƚniya ticuayi:

―Al ƚinca locuapa iƚque. ¡Lihuej'me!

31Jesús ipalaic'o'mola' iƚne lan xanuc' judío no'huaiyijmpá, timila':

―Ja'ni laitaiqui' tipanenni loƚpicuejma' imanc' lihuejna'ma al c'a. 32Toƚsim'me al ƚinca laitaiqui', tolihuejco'me. Toƚta'a imanc' coƚtuca' toƚcuxe'moƚtsi al c'a.

33Iƚniya timiyi:

―Illanc' inaxque' ƚaƚtatahuelo Abraham. Aimi'iya maƚcuxeyaconga'. Ailopa'a caƚpoujna. Ima', ¿te caƚmicoponga': “Imanc' coƚtuca' toƚcuxe'moƚtsi al c'a”?

34Jesús italai'e'mola':

―Iya' camilhuo' al ƚinca: Cal xans ja'ni ixcay lo'epa iƚe lixcay ticuxe. Iƚque cal xans ti'onƚcospa to cal mozo. 35Cal mozo aimipaneya lejut'ƚ ƚipoujna. Ƚi'hua ƚapoujna, iƚque ƚinca tipanehuo.

36’Iya' i'Hua ȽanDios, ja'ni iya' cuhuaƚnatsolhuo' imanc' ƚinca toƚcuxena'moƚtsi al c'a nulemma. 37Imanc' toƚcuayi: “Illanc' inaxque' ƚaƚtatahuelo Abraham”. Ma' aixina' toƚta'a. Itsiya tama imanc' inaxque' Abraham tolahueyi te co'iya maƚma'aya. Aimalapenufi iya' laitaiqui'. 38Iya' ma to laƚmuc'ipa cai'Ailli', toƚta'a cu'ilhuo'. Cu'ilhuo' ma laiximpa pu'hua pe lopa'a cai'Ailli'. Imanc' ocuena coƚ'ailli'. Tonƚ'eyi lomuc'ipolhuo' iƚque.

39Iƚniya timiyi:

―Abraham aƚ'ailli'.

Jesús timila':

―Imanc' ja'ni inaxque' Abraham, tonƚ'e'me anuli to li'epa Abraham. 40Ituca' loƚ'ejma' imanc'. Toƚspic'eyi aƚma'aƚa', iya' ninxans cu'ilhuo' ma le'a al ƚinca, iƚe laƚmuc'ipa cai'Ailli'. Toƚe a'i qui'aic' Abraham. 41Lonƚ'epa imanc' ti'onƚcospa to lo'epa coƚ'ailli'.

Iƚniya timiyi:

―Illanc' a'i ninc'ahuaic'la. ȽanDios aƚ'Ailli'.

42Timila':

―Ja'ni ȽanDios oƚ'Ailli' imanc' aƚ'e'ma capic'a. Iya' cai'huayomma ȽanDios, aicuai'ma fa'a li'a ƚamats'. A'i iya' caxpic'e caituca' cacuaiyunni. Cai'Ailli' lummepa. 43Imanc' aimi'iya maƚquimf'eya iya' laitaiqui', toƚta'a aicoƚcueca iƚe laifpalaic'opolhuo'. 44Ƚonta'a oƚ'ailli'. Imanc' inaxque'. Iƚque imanc' ma' anuli loƚjanajpa. Lipangopa li'a ƚamats' iƚque inma'ahuale, aiquepenufi al ƚinca. Ma to micua lipicuejma' tipalay pangay mifel'miyale. Ate'a iƚque ifel'miyalepa. Lijou'ma lan xanuc' tihuejyi li'ejma', jouc'a ti'hua tifel'miyaleyi.

45’Iya' cu'ilhuo' al ƚinca. Xonca ticuaispa coƚpic'a lafelƚaiqueya cataiqui'. Aimalapenufi iya' laitaiqui'. 46Imanc', ¿te anuli ti'i'ma aƚtac'ui'ma cajunac'? A'i. Aimi'iya maƚmiya: “Ima' aƚfel'minga'”. Ja'ni oƚsina' camilhuo' al ƚinca, ¿te aimalapenufi iya' laitaiqui'?

47’Cal xans ja'ni i'hua CanDios, iƚque tepenufi lonespa ȽanDios. Imanc' a'i quinaxque' ȽanDios, toƚta'a aimi'iya molapenufyacu lonespa.

48Lan judío timiyi:

―Illanc' joupa aƚnespá ima' unsamaritano. Itsufaipo' conta'a. Al ƚinca iƚe laƚnescopo'.

49Timila':

―Iya' a'i caƚtsufaic' conta'a. Iya' quihuejma cai'Ailli'. Imanc' latets'i'. 50Iya', ¿te aga cahuay te co'iya maƚnescoya al c'a? A'i toƚta'a lai'ejma'. Ƚinca tipa'a anuli tehuay te co'iya malimetsaicoya lan xanuc'. Iƚque ma cal Cuecaj Juez.

51’Iya' camilhuo' al ƚinca: Cal xans nalihuejcopa iya' laitaiqui' iƚque aimimaya nulemma.

52Lan judío timiyi:

―Itsiya ƚinca aƚsina' itsufaipo' conta'a. Joupa imanapa ƚaƚtatahuelo Abraham jouc'a imanapola' lam profeta. Ima' tonesqui: “Cal xans nalihuejcopa iya' laitaiqui', iƚque aimimaya nulemma”. 53Ƚinca joupa imanapa Abraham. Ima', ¿ja'ni xonca uncueca'? Lam profeta imanapola' jouc'a. ¿Naitsi cof'onƚicopoxi?

54Timila':

―Iya' ja'ni caituca' canescoyoxi nincueca', iƚe laifnescopoxi ailopa'a co'eya. Cai'Ailli' aƚnescojma al c'a. Maƚque cai'Ailli' imanc' toƚpalaicoyi toƚcuayi: “Iƚque ƚalanDios”. 55Imanc' aicolimetsaijma. Iya' ƚinca nimetsaijma. Aicacua aicainimetsaijma. Ja'ni canesla' toƚta'a iya' ca'e'moxi acueca' ninfeloye, ca'onƚico'moxi to imanc' unc'ifeloye. Iya' ƚinca nimetsaijma, quihuejma litaiqui'. 56Ƚoƚtatahuelo Abraham ijanajpa juaiconapa aƚsintsoƚtsi fa'a li'a ƚamats'. Joupa aƚsimpoƚtsi, ixojma queta Abraham.

57Lan xanuc' judío timiyi:

―Ima' aiquixhuaiya oquej nuxans quimbama' ƚomemats'. ¿Te qui'ipa loximpa Abraham?

58Jesús timila':

―Iya' camilhuo' al ƚinca: Ai'a tipajnta Abraham, iya' capa'a.

59Lan judío ipef'me lapic'. Tipa'me capic, tima'a'me Jesús. Jesús temiyoxi. Ipanni al cuecaj xoute'. Iƚniya aiquixim'me pe quitsecopa.