Search form

San Lucas 1:1-4

1-4Ima' cumTeófilo, iya' ninLucas cumme'ehuo' coje'e. Iƚta'a al je'e tuya'e' li'ipa fa'a ƚamats'. Laƚpimaye nepenufpá liƚpenic' tuya'ayi Lataiqui', iƚe loya'apa al c'a lixpic'epa ȽanDios. Iƚniya joupa lu'iponga' li'ipa, iximpá.

Axpela' lapimaye joupa iniƚpá liƚje'e loya'apa toƚta'a li'ipa. Iya' jouc'a aixpic'epa quiniƚ'ma laije'e. Cacua: Iƚque Teófilo joupa imuc'impá litaiqui' Jesucristo. Jouc'a ipic'a quije'e loya'apa te ts'i'ic' li'ipa.

Iya' joupa aixhuepa jiƚe li'ipa, aipalaic'opola' lapimaye ts'iƚsina' te ts'i'ic' li'ipa iƚniya ƚitiné. Aixpot'ƚenapa lataiqui'. Cuya'e' te ts'i'ic' lipangopa, jouc'a cuya'e' te ts'i'ic' lijoucopa. Ima' toxhueƚa', toƚta'a ti'i'ma coxina' te ts'i'ic' Lataiqui' limuc'impo', iƚe tuya'e' al ƚinca.

5Micuxe Herodes al distrito Judea tipa'a anuli ƚa'ailli' cuftine Zacarías. Iƚque jouc'a lif'as ca'aillí ti'e'me canic' al cuecaj xoute'. Mi'huajco'mola' munaitola' ti'e'me canic'. Iƚniya ixanuc' Abías.

Zacarías ƚipeno cuftine Elisabet. Iƚque Elisabet ƚitatahuelo cuftine Aarón.