Search form

San Lucas 1:54-55

54-55ȽanDios ƚaƚPoujna aƚtoc'iponga',

illanc' ixanuc' ƚaƚtatahuelo Israel, iƚque inieto Abraham.

ȽanDios joupa inespa: “Caxim'mola' acuanuc'la, catoc'i'mola' iƚniya Abraham, ƚi'hua jouc'a linaxque' ƚi'hua.

Catoc'i'mola' jahuay lixanuc' Abraham, iƚque itatahuelo iƚniya.”

ȽanDios aiquimenc'ejma iƚiya litaiqui' limipola' laƚtatahueló.

Ma to limipola', toƚta'a li'epa.

56María ipajnhuo'ma to afanej mut'ƚa lejut'ƚ Elisabet. Lijou'ma i'huana'ma ipainanni lejut'ƚ.