Search form

San Lucas 1:73-75

73-75Joupa inespa lunƚu'e'monga', aimalulijyaconga' iƚniya nalixtuc'oponga'.

ȽanDios toƚta'a limipa ƚaƚtatahuelo Abraham.

Joupa icuapa aƚpo'no'monga' pe ailopa'a caxpaiqui', jiƚpiya laxc'onƚingoƚai'me ƚalanDios.

Jahuay ƚalunxajma' lihuej'me ȽanDios, aimaƚ'econayacu lixcay.

Maƚmana' fa'a li'a ƚamats', jahuay laƚpitine, luyalaico'me to luyalaicopa lixanuc' ȽanDios, iƚque cal Paxi.

76Ima' mai'hua Juan, tecui'im'mo' umprofeta.

Toya'a'ma litaiqui' ȽanDios, iƚque cal Cuecaj Xonca.

Ima' to'huaj'me'ma ƚaƚPoujna, tolanc'e'ma lipene.