Search form

San Lucas 1:76

76Ima' mai'hua Juan, tecui'im'mo' umprofeta.

Toya'a'ma litaiqui' ȽanDios, iƚque cal Cuecaj Xonca.

Ima' to'huaj'me'ma ƚaƚPoujna, tolanc'e'ma lipene.