Search form

San Lucas 1:80

80Ƚamijcano ti'hua titoqui. I'i'ma acueca' lipicuejma'. Ai'a ti'e'ma lipenic' ȽanDios, iƚque Juan aiquimujyoxi. Tipa'a pe ailopa'a quiƚya'. ȽanDios tu'i'ma te litine timuj'moxi. Tuya'a'ma litaiqui' ȽanDios, tiquimf'eƚe lipimaye, iƚne lixanuc' Israel.