Search form

San Lucas 10

1Lijou'ma ƚaƚPoujna Jesús i'huijf'e'mola' ocuenaye ts'ilihuequi. Iƚniya lam fanej nuxans quimbama'. Umme'mola' tiyeƚe oquexi' oquexi' ƚiƚeloƚya'. Tiyef'coƚaitsa ate'a, tijouƚa' tuyaicota Jesús. 2Timila':

―Itsiya lixhuaita litine cafot'ƚeya. Tipa'a acueca' lanic', ahuata lan xanuc' nafot'ƚeyacu. Toƚsahue'eƚe ƚaPoujna camats' tummetsola' no'eyacu canic' petsi ƚipammaita ƚemats'. 3Imanc' laixanuc' ti'onƚcospolhuo' to lam mot'ƚ, iƚne aimi'iya mipa'neyacoƚtsi. Iya' cummelhuo' tonƚeƚe pe lomana' lan xanuc' lo'onƚcospola' to lam lobo, iƚne oyac'la quinneja. 4Aimoƚtai'me loƚponta. Jouc'a aimoƚtai'me loƚmorral, ni ƚoƚc'ejí. Aimoƚpalaic'otola' lan xanuc' loƚtalecufyacola' lane. 5Lajut'ƚ pe loƚtsuflaiyacu toƚmitsola': “ȽanDios tipaxnetsolhuo' imanc' noƚmana' fa'a lajut'ƚ”. 6Ja'ni tipa'a anuli cal c'a xans jiƚpe lajut'ƚ, ȽanDios tipaxne'ma. Ja'ni ailopa'a, ȽanDios tipaxne'molhuo' ma le'a imanc'. 7Petsi lapenufinyacolhuo' maƚpiya tolunxac'eta. Ƚapi'inyacolhuo' toƚteta, toƚsnata. Aimoƚcua'me: “Aimi'iya maƚtejacu. Ailopa'a caƚtomí.” Cal xans no'epa lanic' tipa'a lapi'inyacu. Imanc' toƚ'eyi lipenic' ȽanDios, jouc'a tipa'a lapi'inyacolhuo'.

8’Ƚiƚeloƚya' pe loƚtsuflaiyacu, ja'ni lan xanuc' tepenuftsolhuo' toƚtetsa lapi'inyacolhuo'. 9Toƚxaƚ'metsola' lafcualƚay. Toƚmitola' lan xanuc': “Ma fa'a pe loƚmana' icuai'ma ȽanDios cal Rey”.

10’Ƚiƚeloƚya' pe loƚtsuflaiyacu ja'ni aimepenufinnilhuo', toluyalaicotsa ƚaneya iƚpe liƚya', monƚeyi toluya'ata: 11“Illanc' ni ƚepi camats' lotaƚijmpa laƚ'mitsi' fa'a loƚpiƚya' aimaƚtaiyacu. Toƚsinƚe, lunafnayi, tipanenni fa'a. Tama aluyalai'me illanc', ti'iƚa' coƚsina' imanc': ȽanDios cal Rey icuai'ma fa'a pe loƚmana'.” 12Iya' camilhuo': Al Cuecaj Quitine locuaicoya tama ȽanDios titeƚ'mi'mola' lun Sodoma, xonca acueca' titeƚ'mi'mola' lan xanuc' iƚpe liƚya' petsi aimepenufinnilhuo'.

13’Ima' miƚya' Corazín, acueca' lofteƚcoya. Ima' miƚya' Betsaida acueca' lofteƚcoya jouc'a. Jiƚne loƚxanuc' joupa iximpá al cueca' lo'epa ȽanDios. Aiquiƚsuej'meya. Luyaipa quitine Tiro y Sidón coƚa' ixim'me toƚta'a, lan xanuc' limajmpá coƚa' tixhuej'menacu, coƚa' ticutshuoƚai'me tixhueƚco'me, tipo'no'me liƚpijahua' ayolca, timets'ƚi'me capi' liƚ'a, timujco'moƚtsi ixhuej'menamma liƚjunac'. 14Al Cuecaj Quitine locuaicoya tama ȽanDios titeƚ'mi'mola' lun Tiro y lun Sidón, xonca acueca' titeƚ'mi'molhuo' imanc' unc'iƚeloƚya' Corazín y Betsaida jouc'a loƚxanuc'. 15Ima' miƚya' Capernaum, ¿te to'nof'e'moxi xonca al toncay? ¿Te ti'onƚto' to ȽanDios? A'i. Ti'oc'em'mo'. Toxinnoxi jiƚpe al muf.

16’Imanc' ts'alihuequi, iya' camilhuo': Ja'ni anuli cal xans tiquimf'elhuo', iƚque cal xans aƚquimf'enga' iya', imanc'. Ja'ni anuli cal xans tetets'ilhuo', iƚque cal xans latets'inga' iya', imanc'. Ja'ni anuli cal xans latets'i iya', iƚque cal xans latets'inga' iya' y ȽanDios Ƚalummepa.

17Ipalunca lam fanej nuxans quimbamaj ts'ilihuequi Jesús, uya'ahuo'me. Lijou'ma ipailinamma. Licuainatsa pe lopa'a Jesús tixoqui quileta, timiyi:

―Maƚ'ailli', aƚcuaj'mihuo'me lopuftine toƚta'a lontahue lihuejcoponga', ipalumma.

18Jesús timila':

―Ƚonta'a Satanás itsiya ailopa'a pu'hua lema'a. Joupa ecangimpa. Iya' aiximpa lecangemma to lixcuaflay. 19Aƚcuec'eƚa' imanc'. Iya' nepi'ipolhuo' loƚmane, ti'i'ma toƚ'huailets'uf'mola' lainofat'ƚ jouc'a linnaispó. Tama icueya quimane Satanás aimi'iya mulijyacolhuo' imanc'. Ailopa'a co'eyacolhuo'. 20Imanc' tixoqui cunlata lipalunca lontahue loƚcuxe'e'mola'. Itsiya camilhuo': Xonca tixojla' cunlata, ȽanDios timetsaicolhuo'. Ƚoƚpuftine iniƚingiya jiƚpe liniƚingiya ƚiƚpuftine lixanuc' ȽanDios.

21Maƚpe al 'hora cal Espíritu Santo juaiconapa ixoc'i'ma queta Jesús. Iƚque ipalaic'o'ma ȽanDios, timi:

―Mai'Ailli', ima' maPoujna lema'a y li'a ƚamats'. Cax'najtsi'ihuo' lof'epa. Tomuc'ila' laixanuc', iƚne lo'onƚcospola' to la'uhuay. Mepi'ipola' liƚpicuejma' ticuec'eƚe laitaiqui'. Lan xanuc' ts'iƚsina', xonca nixhuepá, aicomepi'ila' toƚta'a liƚpicuejma'. Iƚne iximpá ipime laitaiqui', to emiya. Aimi'i muhuaƚcufyi. Aƚinca mai'Ailli', toƚta'a loxpic'epa, toƚiya latenƚcocopo' ima'.

22Jesús ti'hua tipalay, ticua:

―Cai'Ailli' jahuay lapi'ipa cacuxe'etsola'. Iya' i'Hua ȽanDios, lan xanuc' aimi'iya maƚsingufya iya' laipicuejma'. Ma le'a cai'Ailli' aƚsingufi. Lan xanuc' jouc'a aimi'iya mixingufyacu cai'Ailli' lipicuejma'. Ma le'a iya' ƚi'Hua, ƚinca aixingufi.

’Iya' caxpic'e naiƚne laifmuc'iyacola', iƚne camuc'ila' te ts'i'ic' lipicuejma' cai'Ailli'. Iƚne ƚinca timetsaicoyi cai'Ailli'.

23Lijou'ma, Jesús ipalaic'o'mola' ts'ilihuequi quiƚtuca', timila':

―Imanc' aƚinca tuluyalaicoyi al c'a, tolahuelojnyi lo'epa ȽanDios. 24Iya' camilhuo': Luyaipa quitine axpela' lan xanuc' tijanajyi coƚa' tixinƚe loƚsimpa itsiya imanc'. Iƚniya lam profeta jouc'a lan rey aiquixim'me. Ijanaj'me coƚa' tiquimf'eƚe loƚquimf'epa itsiya imanc'. Aicu'innila' jiƚiya lataiqui'.

25Lijou'ma itsahuenni anuli ƚomxi nomuc'iyalepa locuxepa ȽanDios, tehuai'ma Jesús. Icuis'e'ma, timi:

―Momxi, aipic'a culijla' al ts'e laipitine aimijouya. ¿Te caif'eya?

26Jesús timi:

―Lataiqui' Liniƚingiya loya'apa locuxepa ȽanDios, ¿te cocuapa?

27Ƚomxi italai'e'e'ma, timi:

―“To'nujuaisla' ȽanDios ƚoPoujna, iƚque omenDios. Taihuejla' jahuay ƚomunxajma', jahuay ƚo'alma, jahuay lopujfxi, jahuay lopicuejma'. Ima' to'eyoxi capic'a, ma toƚta'a to'eƚa' capic'a ƚof'as xans, naitsi ƚoftalecufya.”

28Jesús timi:

―Al c'a aƚtalai'e'epa. Toƚta'a to'e'ma, tapenuf'ma lopitine.

29Ƚomxi timiyoxi: “Tixinƚa' Jesús iya' aipicuejma'”. Icuis'econa'ma Jesús, timi:

―¿Naitsi xans caif'eya capic'a?

30Jesús italai'e'e'ma, timi:

―Anuli cal xans ipanni liƚya' Jerusalén, imunni lane Jericó. Mi'hua lane lan namats' linma'ahuale i'noƚ'me, umets'ai'me, untaf'me, exic'e'e'me lipijahua', ipo'no'me tocomma joupa tima'ma. Inulna'me. 31Jiƚpe al 'hora anuli ƚa'ailli' ti'hua maƚpe lane. Lixim'ma ƚixcaiyoƚpa cal xans aiquicoƚ'ma, uyai'ma locuena liju' lane. 32Ma' anuli i'e'ma ƚocuena cal xans notoc'ipa ca'ailli'. Icuaitsi huejnca ƚixcaiyoƚpa cal xans. Lixim'ma aiquicoƚ'ma, uyai'ma locuena liju' lane.

33’Anuli cal xans ƚas Samaria jouc'a ti'hua maƚpe lane. Icuaitsi huejnca ƚixcaiyoƚpa cal xans. Lixim'ma, ixim'ma cuanuc'. 34Iƚoc'huai'ma pe lopa'a cal xans, ic'ef'i'ma laceite jouc'a al vino iƚe lehui. Ifi'e'ma lehui. Lijou'ma ipulaf'ma enaf'i'ma ƚiburro, ileco'ma anuli lajut'ƚ pe lonxac'eyoyacu. Jiƚpe i'e'ma cuenna. 35Lihuequi litine ai'a tuyai'ma, cal xans ipa'a'ma liponta oque' al tomí plata, (lolijpa cal xans oquej quitine), epi'i'ma ƚipoujna cajut'ƚ, timi: “Iƚca'a cal xans to'e'ma cuenna. Ja'ni aimixhuaicospa iƚta'a al tomí laifnepi'ipo', ima' taipa'a'ma lotomí, to'naco'ma lahue'eya. Aimoxhueƚmot'ƚe'ma. Cacuaiyoconno, ca'najtse'ena'mo'.”

36’Afantsi lan xanuc' niximpá iƚque ƚixcaiyoƚpa cal xans. ¿Naitsi nihuejcopa iƚe lataiqui' loya'apa: “To'eƚa' capic'a ƚof'as xans, naitsi ƚoftalecufya”?

37Ƚomxi italai'e'e'ma, timi:

―Iƚque ƚiximpa cuanuc'.

Jesús timi:

―Ne'. Ima' to'huaƚa', to'etsi ma to li'epa iƚque cal xans.

38Miyeyi lane Jerusalén Jesús jouc'a ts'ilihuequi icuaitsa anuli laca'hua quiƚya'. Jiƚpe tipa'a anuli ƚaca'no' cuftine aMarta. Marta epenuf'ma lejut'ƚ. 39Tipa'a ƚipima caca'no' cuftine aMaría. María icutsingai'ma li'mitsi' Jesús. Tiquimf'e litaiqui'. 40Marta tipa'a acueca' lipenic'. Tihuejnyoxi. Tixhueƚmot'ƚe juaiconapa. Iƚoc'huai'ma pe lopa'a Jesús. Ipalaic'o'ma, timi:

―Maipoujna, ¿te aicoxina' lo'ipa fa'a? Ƚaipepo aƚpo'nohua. Iya' ca'ay jahuay lanic'. Tomiƚa': “Totoc'itsi ƚopima”.

41ȽaƚPoujna Jesús italai'e'e'ma, timi:

―Ima' cumMarta, acueca' lof'epa. Toxhueƚma juaiconapa, taihuejnyoxi. 42Ticuicomma ma le'a anuli lof'eya. María i'huijf'epa xonca al c'a. Aimi'iya mixic'enyacu.