Search form

San Lucas 10:35

35Lihuequi litine ai'a tuyai'ma, cal xans ipa'a'ma liponta oque' al tomí plata, (lolijpa cal xans oquej quitine), epi'i'ma ƚipoujna cajut'ƚ, timi: “Iƚca'a cal xans to'e'ma cuenna. Ja'ni aimixhuaicospa iƚta'a al tomí laifnepi'ipo', ima' taipa'a'ma lotomí, to'naco'ma lahue'eya. Aimoxhueƚmot'ƚe'ma. Cacuaiyoconno, ca'najtse'ena'mo'.”