Search form

San Lucas 11:1

1Anuli litine Jesús mipalaic'o ȽanDios jiƚpe timana' ts'ilihuequi. Jesús lijou'ma lipalaic'o'ma ȽanDios anuli iƚne ts'ilihuequi ipalaic'o'ma, timi:

―Mai'ailli', Juan imuc'i'mola' ts'ilihuequi te ts'i'ic' mipalaic'oyacu ȽanDios. Ima' aƚmuc'itsonga' jouc'a.