Search form

San Lucas 11:49

49’ȽanDios acueca' lipicuejma'. Joupa iximpa te ts'i'i'c' loƚ'ejma'. Joupa ipalaicopolhuo', icuapa: “Cumme'e'mola' lam profeta, jouc'a lan apóstole, ticuaitsa pe lomana' iƚniya lan xanuc'. Iƚne tima'ata hualca, locuenaye ti'e'ennola' acueca'.”