Search form

San Lucas 12:42

42ȽaƚPoujna Jesús italai'e'e'ma, timi:

―Ima', ¿te cofcuapa? Ja'ni ƚapoujna tipahuo lejut'ƚ, ¿naitsi co'huijf'eya ti'eƚa' cuenna? Ti'huijf'e'ma cal xans ts'ipicuejma'. Iƚque tenant'ƚi'ma, ticuxe'e'mola' lif'as mozó, tites'mi'mola' lacuej'micoya al 'hora.