Search form

San Lucas 14:2-3

2-3Jouc'a ticutsuya anuli ƚafcuana, ifunapa jahuay licuerpo. Jesús tehuelonge, ipalaic'o'mola' lam fariseo jouc'a lomxiye nomuc'iyalepá locuxepa ȽanDios, iƚniya nomana' jiƚpiya, icuis'e'mola', timila':

―Litine conxajya, ¿nipajnya tixaƚ'meyale'ma anuli? o ¿aimi'iya? ¿Te tipa'a lane? o ¿ailopa'a?

4Iƚne i‑ch'ixco'mola'. Jesús i'noƚ'ma ƚafcuana, ixaƚ'mena'ma, ummena'ma ti'huanƚa' lejut'ƚ.