Search form

San Lucas 18:13

13’Ƚin'najtsi'iyale tixina calaic'ata, tecaxu lico al xoute'. Ni aiquehuelonge lema'a, tixhueƚma juaiconapa, tuntafque ƚunxajma'. Timi ȽanDios: “MainenDios, tama tipa'a acueca' laijunac', amalixtuc'o'ma. Aƚsinƚaj cuanuc'.”