Search form

San Lucas 19

1Jesús itsufai'ma liƚya' Jericó, uyaicohuo'ma. 2Jiƚpe liƚya' tipa'a anuli cal xans cuftine aZaqueo. Iƚque cal xans nocuxepola' lif'as xanuc' quin'najtsi'iyalepá. Acueca' qui'huexi i'hueca. 3Tehuay te co'iya mixinya Jesús. Ipic'a timetsaicoƚa'. Jesús ti'hua nolojmay axpela' lan xanuc', Zaqueo aca'hua xans. Tixina aimi'iya mixinya. 4Inu'ma, i'huaj'me'ma. If'aj'ma anuli al 'ec sicómoro. Jiƚpiya tuyaico'ma Jesús. Tixim'ma.

5Jesús icuaitsi jiƚpiya, ehuelojm'ma al toncay al 'ec. Ipalaic'o'ma, timi:

―CumZaqueo, nuya taimunni. Itsiya ai'huapa lomejut'ƚ, cunxac'eta.

6Zaqueo aiquicoƚ'ma, imunni. Ixoj'ma queta juaiconapa. Jiƚpe lejut'ƚ epenuf'ma Jesús. 7Lan xanuc' lixim'me toƚta'a li'i'ma ixtulenca jahuay, tipalaicoyi lo'epa Jesús, tinesyi:

―Iƚque cal xans Zaqueo aimihuejma locuxepa ȽanDios, Jesús itsufaipa lejut'ƚ.

8Zaqueo ecax'ma, ipalaic'o'ma ƚaƚPoujna Jesús, timi:

―Toxinƚa', maipoujna, itsiya onƚca ƚai'hueca capi'ina'mola' lan xanuc' pe aiquiƚ'hueca. Naitsi cal xans ƚaifel'mipa, nexic'epa litomí, capi'icona'ma amalpemma.

9Jesús mehuelonge Zaqueo ticua:

―Itsiya jifa'a lajut'ƚ unƚupa anuli cal xans, iƚque jouc'a i'hua ƚoƚtatahuelo Abraham. 10Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Aicuaicoco'ma fa'a li'a ƚamats' cahue'mola', cunƚu'e'mola' lan xanuc' lejac'pola'.

11Miquimf'eyi lan xanuc', Jesús ti'hua timuc'iyale. Iƚniya lan xanuc' ticuayi: “Liƚya' Jerusalén a'ij culi'. Ticuaitsi jiƚpiya Jesús tulijtola' laƚ'eponga' laic'. Tijouƚa' illanc' y ȽanDios aƚcux'e'me anuli.” Jesús ipic'a ti'iƚa' quiƚsina' a'ij ƚinca iƚe lonespa. I'onƚico'moxi lo'iya, 12timila':

―Anuli cal xans iƚque i'hua ƚincuxepa i'huapa aculi', ocuenaj nación. Jiƚpiya tepi'inna lipenic'. Tijouƚa' tipaino, ticuxena'mola' lixanuc'. 13Ai'a tipahuo ijoc'i'mola' limbamaj limozó. Anuli anuli epi'i'mola' quiƚtomí, lipitali to cal xans lolijpa no'eya canic' afanej mut'ƚa. Timila': “Iya' aicapajnya, ma cai'huayaic' aculi' imanc' toƚsuicoƚe iƚta'a al tomí”.

14’Liƚpiƚya' xanuc' ixtuc'o'me cal xans. Ummem'mola' lan xanuc' tiyeƚe pe litsepa, tuya'ata: “Iƚque cal xans aimalapenufyacu. Aimaƚcuxeyaconga' illanc'.”

15’Cal xans, epi'impa lipenic' ticuxetsola' lixanuc', ipaiconanni. Licuaitsi ƚemats' icuxe'ma tijoc'intsola' limozó, iƚne nepenufpá al tomí. Tixim'ma lulijpa.

16’Icuaiyunni cal te'a. Timi ƚipoujna: “Maipoujna, lotomí lalapi'ipa joupa ulijpa imbama'”. 17Timi: “Ima' unc'a mozo. Ac'a lo'epa. Ahuata lainepi'ipo'. Oxhuicopa ac'a. Itsiya capi'i'mo' imbamaj ƚiƚeloƚya', tocuxetola' lan xanuc' nomana' jiƚpe ƚiƚeloƚya'.”

18’Icuaiyunni ƚocuena, timi ƚipoujna: “Maipoujna, lotomí lalapi'ipa joupa ulijpa amaque'”. 19Jouc'a epi'i'ma lipenic'. Timi: “Ima' jouc'a capi'i'mo' copiƚeloƚya'. Tocuxetola' lan xanuc' nomana' jiƚpe lam maquej ƚiƚeloƚya'.”

20’Lijou'ma icuaiyunni ƚocuena. Timi ƚipoujna: “Toxinƚa', maipoujna, jiƚta'a lotomí. Ai'huejpa. Aifi'ecopa ijahua'. 21Cai'ecopa caxpaic'ehuo'. Aixina' ima' unxans maftsile. Ni toƚta'a aimocu, ma le'a tapenuf'ma. Aimofa, ma le'a tafot'ƚe'ma.” 22Timi: “Ima' mixcay mozo. Maƚta'a lonespa joupa mecani'epoxi. ¿Te ima' oxina' iya' ninxans naftsile? ¿Te al ƚinca iya capenufi tama aicacu? Jouc'a, ¿te cafot'ƚe tama aicafa? 23Joupa oxina' toƚta'a. Itsiya iƚta'a laitomí, ¿te aicomecana al banco? Toƚta'a coƚa' capenufna'ma laitomí jouc'a lulijpa.” 24Timila' lixanuc' nacaxhuoƚanna jiƚpiya: “Tolaxic'eƚe al tomí, tonlapi'iƚe iƚque ts'i'hueca limbama'”. 25Iƚne italai'e'e'me, timiyi: “Maƚpoujna, joupa i'hueca imbama'”. 26Italai'e'e'mola', timila': “Iya' camilhuo': Jahuay iƚne nulijpá, tepi'im'mola' xonca. Lan xanuc' pe aiquiluliqui, texic'ena'mola' liƚ'hueca. 27Itsiya, toƚ'hua'ancola' fa'a pe laifpa'a lan xanuc' nalixtuc'opa iƚniya nocuapá: Iƚque cal xans aimalapenufyacu, aimaƚcuxeyaconga'. Toƚma'atsola'.”

28Lijoupa limipola' jiƚe lataiqui', ti'hua tuyaipa. Tif'aqui lane Jerusalén. 29Icuaitsi ƚijuala cuftine Ƚijuala Olivo, ahuejnca ƚiƚeloƚya' Betfagé jouc'a Betania. Jiƚpiya umme'mola' oquexi' ts'ilihuequi, 30timila':

―Tonƚeƚe jiƚpe liƚya' lehuoc'ocojma. Jiƚpiya loƚtsuflaiyacu toƚsinna tifijnya anuli ƚaca'huaj burro. Nij naitsi xans ƚenafcaipa. Toluhuaiƚtsa, toƚcuai'ecu fa'a. 31Ja'ni ticuis'etsolhuo', timitsolhuo': “¿Te cunluhuaiƚcopá ƚa'huaj burro?”, toƚmitsa: “Ƚipoujna tixhuicota”.

32Iye'me iƚne loquexi' lummem'mola', ixintsa ƚaca'huaj burro ma to limipola' Jesús. 33Muhuaiƚyi ƚaca'huaj burro lipoujnalá ipalaic'om'mola', timinnila':

―¿Te cunluhuaiƚcopá ƚala'huaj burro?

34Italai'e'e'me, timiyi:

―Ƚipoujna ipicuicoya tixhuicota.

35Icuai'etsa ƚaca'huaj burro pe lopa'a Jesús. Ixpefi'me liƚpuquiya lixpula' ƚa'huaj burro. Jesús enafcai'ma. 36Pe loyaicoya, lan xanuc' ixpou'me liƚpuquiya. 37Icuaitsa huejnca jiƚpe laimuc' ƚijuala Olivo, lanxpela' ts'ilihuequi Jesús iƚejmale ixoj'ma quileta. Jahuay ipango'me ija'a'me, tix'najtsi'iyi ȽanDios. Joupa iximpá al cueca' li'ipa. 38Ticuayi:

―¡Itsiya ocuai'ma ima' aƚRey! Joupa lu'imponga' tocuaihuo, aƚminga' ȽanDios ƚaƚPoujna tumme'mo'. ¡Itsiya ocuai'ma! ¡Aƚs'najtsi'ihuo' juaiconapa! ¡ȽanDios Nopa'a lema'a aimalixtuc'oconayaconga', aƚpaxnenga'! ¡Nomana' lema'a xonca al toncay timiƚe: “Ima' xonca umCueca'”!

39Jiƚpe pe lomana' lan xanuc' jouc'a timana' lam fariseo. Iƚniya timiyi Jesús:

―Momxi, to‑ch'ixc'etsola' iƚne ts'ihuejhuo'.

40Jesús italai'e'e'mola', timila':

―Iya' camilhuo': Ja'ni ti‑ch'ixcotsola' lalihuequi', lapic' tija'a'me, tix'najtsi'i'me ȽanDios.

41Iƚoc'oƚai'me xonca Jerusalén. Lixim'ma liƚya' Jesús ijoj'ma, 42timi:

―Iya' caxhueƚcocojma iƚe lo'iyaco', miƚya' Jerusalén. Itsiya ȽanDios ipic'a tipaxnetsola' loxanuc'. Ipic'a titoc'itsola', tuyalaiƚe al c'a. ¡Coƚa' ticuec'eƚe! Aimi'iya micuec'eyacu. 43Ticuaita litine ticuaicu laixtuc'opo'. Tejuajmi'me camats' lixpula' ƚomitaƚ. Tilanc'e'me lof'ajcoyacu. Tipa'nem'me canumicay, loxanuc' ailopa'a caipalcoyacu. 44Laixtuc'opo' tif'ajli'me ƚomitaƚ, teca'not'ƚi'me ƚomitalot'ƚ, jouc'a loxanuc'. Laixtuc'opo' tijou'ne'mo' nulemma. Ni anuli ƚapic mipo'nof'queya ƚocuena capic. ȽanDios joupa icuai'ma coƚa' tipaxnetso'. Ima' aicoxingufi toƚta'a lo'eya, aicocuac'. Toƚiya titeƚ'mi'mo' to laifmipo'.

45Lijou'ma Jesús itsufai'ma al cuecaj xoute' lopa'a Jerusalén. Jiƚpe ipa'a'mola' nocucalepá. 46Timila':

―El Paxi Liniƚingiya tuya'e': “Lainejut'ƚ lecui'impa: Lajut'ƚ petsi lan xanuc' tipalaic'oyo'me ȽanDios.” Itsiya imanc' tonƚ'onƚicoyi iƚta'a lajut'ƚ to ƚunts'eja' lafoƚyomma lan namats'.

47Itine itine Jesús ti'hua al cuecaj xoute'. Timuc'ila' lan xanuc'. Lixanuc' cal cuecaj ca'ailli', lomxiye nomuc'iyalepá locuxepa ȽanDios jouc'a lan tsilaj xanuc' noxpijpá lataiqui', tehueyi te co'iya mima'ayacu Jesús. 48Aiquiƚsina' te co'eyacu. Jahuay lan xanuc' icuaitsi quiƚpic'a litaiqui' Jesús, tipo'noyi cuenna lomuc'iyalepa.