Search form

San Lucas 2:38

38Mipalay toƚta'a Simeón icuaitsi jiƚpiya Ana. Ixintsi ƚahuac'hua Jesús, ix'najtsi'i'ma ȽanDios.

Jiƚpe al cuecaj xoute' timana' lan xanuc' ts'iƚ'huaijma ȽanDios tunƚu'eƚa' lipiƚya' Jerusalén. Ticuayi: “Aimaƚcuxecona'monga' laƚ'eponga' laic'”. Ana ipalaic'o'mola' jahuay iƚniya, ipalaico'ma Jesús.