Search form

San Lucas 24:18

18Anuli iƚniya, iƚque lipuftine Cleofas, italai'e'e'ma, timi:

―Lan xanuc' nomana' Jerusalén, jahuay iƚniya iƚsina' li'ipa jiƚpiya iƚna'a ƚitiné. Ja'ni ma lun Jerusalén, ja'ni locuenaye xanuc', jahuay iƚsina'. ¿Te ma le'a ima' aicoxina'?