Search form

San Lucas 4

1Jesús ipainamma pe lopa'a al panaj Jordán, cal Espíritu Santo ticuxe lipicuejma'. Maƚque cal Espíritu i'hua'a'ma pe ailopa'a quiƚya', ailopa'a xanuc'. 2Mipa'a jiƚpe ƚonta'a Satanás ehuai'ma. Oquej nuxans quitine oquej nuxans quipuqui' icoƚ'ma lehuaipa. Jahuay iƚniya ƚitiné aiquitesma. Lixhuaitsi iƚne ƚitiné unle'enni juaiconapa. 3Ƚonta'a timi:

―Ima' ja'ni i'Hua ȽanDios tocuxe'etsi iƚca'a ƚapic. Tomiƚa': “To'exoxi ca'i”.

4Jesús italai'e'e'ma, timi:

―Al Paxi Liniƚingiya ticua: “Ƚoteja cal xans aimites'miya lipitine. Ticuicomma jouc'a jahuay litaiqui' lonespa ȽanDios.”

5Lijou'ma ƚonta'a ileco'ma anuli ƚi'nof'quiya quijuala. Jiƚpe imuc'i'ma nulemma jahuay lan tsilaj nación lomana' li'a ƚamats'. 6Timi:

―Capi'i'mo' comane, tocuxena'ma jahuay iƚna'a. Timetsaicom'mo' umcuecaj xonca. Itsiya iya' cacuxela', joupa lapi'impa laimane. Ja'ni caxpic'eƚa' ticuxeƚa' ocuena iya' capi'i'ma quimane, iƚque ticuxena'ma. 7Ima' ma le'a laxc'onƚingaiƚa', tijouƚa' tocuxena'ma jahuay.

8Jesús italai'e'e'ma, timi:

―Ima' monta'a to'huanƚa'. Al Paxi Liniƚingiya ticua: “Taxc'onƚingaiƚa' ȽanDios, iƚque omenDios. Ma le'a iƚque tomi'ma: Ima' umCueca'.”

9Lijou'ma ƚonta'a i'hua'a'ma liƚya' Jerusalén. Icuai'etsi pe lopa'a al cuecaj xoute', xonca al toncay. Jiƚpe ecaxu'ma, timi:

―Ima', ja'ni i'Hua ȽanDios taiyuƚa' al 'ocay. 10Al Paxi Liniƚingiya ticua:

ȽanDios tumme'mola' lepaluc' quema'a, titoc'i'mo', ti'e'mo' cuenna.

11Tipulnuf'mo' liƚmane, toƚta'a lapic' cane ailopa'a co'eyaco'.

Aimixcai'eyaco'.

12Jesús italai'e'e'ma, timi:

―Jouc'a ticua: “Aimahuai'ma ȽanDios; iƚque omenDios.”

13Ƚonta'a lijou'nepa lehuaipa Jesús ipo'nona'ma quituca'. Aimehuaiconaya.

14Jesús ipainamma, icuaita al distrito Galilea. Jiƚpe ixinguf'moxi acueca' lipaxnepa cal Espíritu Santo. Jiƚpe ƚamats' ni petsi lomana' lan xanuc' iƚniya icuej'me lo'epa, lonespa Jesús. 15Ƚajut'ƚi pe lafoƚyomma lan xanuc' judío, jiƚpiya timuc'iyale. Jahuay ticuayi ac'a lipicuejma'.

16Icuaitsi liƚya' Nazaret pe litojyopa. Jiƚpe i'e'ma ma to mi'ay. Litine conxajya itsufai'ma lajut'ƚ pe lafoƚyomma lan xanuc'. Ecax'ma tixhue'ma al Paxi Liniƚingiya. 17Ini'im'me lijuisquiya je'e liniƚingiya litaiqui' cal profeta Isaías. Ux'malaif'ma al je'e, tixhuef'i'mola' liniƚingiya, ticua:

18ȽanDios alapi'ipa ƚi'Espíritu Santo.

Aƚ'huijf'epa, aƚfajpa cu'itsola' Lataiqui' loya'apa iƚe al c'a lixpic'epa ȽanDios.

Tiquimf'eƚe lan xanuc' pe aiquiƚ'hueca.

Lummepa camitsola' litats'ila': “Cuhuaƚna'molhuo'”.

Jouc'a cu'itsola' lan fohue: “Caxaƚ'mena'molhuo', tolahuetsalena'me”.

Pe noximpá ipime lapajnya quiƚonc'e'e'mola' cal cunta.

19Alummepa camitsola' lan xanuc': “Itsiya ƚinca ȽanDios titoc'i'molhuo', tepenuf'molhuo'”.

20Lijoupa lu'ipola' iƚiya, ijuitsaf'ina'ma al je'e, ini'ina'ma notoc'iyalepa jiƚpe lajut'ƚ. Icutshuaina'ma. Jahuay nomana' jiƚpe lajut'ƚ tehuelojnyi Jesús. 21Iƚque timila':

―Imanc' joupa oƚcuejpá iƚe laixhuepa. Itsiya enanƚcopa jiƚe lataiqui' liniƚiya.

22Jahuay etenƚcoco'mola' lonespa Jesús. Icuaitsi quiƚpic'a. Ticuis'eyoƚtsi, timiyoƚtsi:

―Iƚque, ¿te ma aƚinca i'hua José? o ¿a'i?

23Jesús timila':

―Imanc' aƚmi'ma: “Ima' oxina' ƚafxi, ¡toxaƚ'mexoxi cotuca'!” Aƚmi'ma: “Aƚcuejpá lo'epa liƚya' Capernaum. Jouc'a to'eƚa' toƚta'a jifa'a lopiƚya'.”

24Jouc'a timila':

―Iya' camilhuo' al ƚinca: Ja'ni anuli cal profeta ticuaitsi ma lipiƚya', aimepenufyacu.

25’Ƚitiné lipajmpa cal profeta Elías fa'a li'a ƚamats' uyaipa afane' camats' y onƚca aiquicuic'. Jahuay ƚamats' i'ipa cumemma. Jiƚpe ƚamats' Israel pe lopa'a Elías timana' axpela' lacaƚ'no' lam potsateya. 26ȽanDios aicummaic' Elías pe lomana' iƚniya lacaƚ'no'. Umme'ma ti'huaƚa' locuenaj nación, liƚya' Sarepta, pu'hua titoc'ita anuli ƚaca'no' apotsate. Iƚe liƚya' Sarepta ahuejnca al cuecaj quiƚya' cuftine Sidón.

27’Ƚitiné lipajmpa cal profeta Eliseo fa'a ƚamats' Israel, timana fa'a axpela' lan xanuc' titeƚcoyi al cuana lepra. Iƚne lafcualƚay ailopa'a quixaƚcopa. Anuli ƚafcuana cuftine Naamán qui'huayomma ocuena camats' cuftine Siria, ƚinca ixaƚcona'ma iƚque.

28Liquimf'epa toƚta'a locuapa Jesús lan xanuc' nomana' jiƚpiya lajut'ƚ, jahuay ixtulenca juaiconapa. 29Itsolinanca, i'noƚ'me Jesús, ipa'a'me lema quiƚya'. Liƚya' copa'a letefcaic' quijuala. I'hua'a'me li'huesca ƚijuala, teca'nita liculhuo. 30Jesús uyaico'ma nolojmay xanuc', i'huana'ma.

31Icuaitsi liƚya' Capernaum, lopa'a al distrito Galilea. Litine conxajya imuc'i'mola' lan xanuc'. 32Imetsaico'me acueca' comxi. Ixim'me tipa'a limane, al c'a timuc'iyale.

33Lajut'ƚ pe lafoƚyomma lan xanuc' jiƚpe tipa'a anuli cal xans itsufaipa conta'a. Cal xans ija'a'ma ujfxi, timi Jesús:

34―Ima' cunJesús, mas Nazaret, ¿te cotsufaicomma pe laƚmana' illanc'? ¿Ja'ni ocuaiyoco'ma aƚjou'netsonga'? Aƚpo'notsonga' caƚtuca'. Iya' nimetsaicohuo' naitsi ima'. Ima' umPaxi, co'huayomma ȽanDios.

35Jesús itale'ma ƚonta'a, timi:

―¡Ti‑ch'ixcotso'! ¡Taipanni iƚca'a cal xans!

Mehuelojnyi jahuay lan xanuc' ƚonta'a eca'ni'ma cal xans ƚamats', ipananni. Aiquixcai'e cal xans. 36Lan xanuc' ixpailij'mola', timiyoƚtsi:

―¿Te cataiqui' jiƚta'a? Iƚque cal xans ti'hua limane ticuxe'ela' lontahue, iƚniya tilipalnamma.

37Jahuay iƚe ƚamats' ni petsi lomana' lan xanuc' icuej'me lo'epa jouc'a lonespa Jesús.

38Jesús ipanni jiƚpe lajut'ƚ pe lafoƚyomma lan xanuc'. I'hua'ma itsufai'ma lejut'ƚ Simón. Jiƚpe ƚi'maco Simón tunouya textafque, tepi'i ƚinu' juaiconapa. Ixa'hue'me Jesús titoc'iƚa' jiƚque ƚaca'no'. 39Jesús icuaitsi pe lopa'a ƚaca'no' ƚaxtafpa, ic'ommai'ma itale'ma ƚipinu'. Ƚipinu' iƚojn‑na'ma. Aiquicoƚ'ma, ƚaca'no' itsahuenanni, ites'mi'mola' lan xanuc'.

40Joupa if'acoƚaipa cal 'ora, lan xanuc' iƚejma jahuay lilefcualƚay pe lopa'a Jesús, ituca' ituca' liƚcuana. Jesús ixpayaf'mola' anuli anuli, ixaƚ'mena'mola'. 41Axpela' lontahue ipalumma lafcualƚay. Iƚne lontahue tija'ayi timiyi:

―Ima' i'Hua ȽanDios.

Jesús itale'mola'. Timila':

―Aimoluya'acona'me toƚta'a.

Iƚniya iƚsina' naitsi Jesús, iƚque cal Cristo.

42Lihuequi litine liƚic'ejma Jesús ipanni i'hua'ma petsi ailopa'a quiƚya'. Lan xanuc' tehueyi. Ixim'me, timiyi:

―Aimo'huana'ma, topajnla' fa'a laƚpiƚya'.

43Jesús timila':

―Iya' ai'huanapa cuyaicota ocuenaye quiƚeloƚya'. Jouc'a cu'itola' iƚniya lan xanuc': “ȽanDios cal Rey tijoc'ila' lixanuc' tihuejcoƚe”. ȽanDios alummepa toƚta'a ca'eƚa'.

44Lijou'ma i'huana'ma. Jiƚpiya ƚilemats' lan xanuc' judío ni petsi lomana' ƚajut'ƚi pe lafoƚyomma lan xanuc' ti'hua tuya'e' Lataiqui' loya'apa iƚe al c'a lixpic'epa ȽanDios.