Search form

San Lucas 6

1Anuli litine conxajya Jesús jouc'a ts'ilihuequi tuyalaicoyi nolojmay cal trigo. Ts'ilihuequi ipa'apá ƚixpaj cal trigo, untaijco'me liƚmane, ite'me. 2Hualca lan xanuc' fariseo icuis'em'mola' ts'ilihuequi Jesús, timinnila':

―Imanc', ¿te coƚ'ecopa toƚta'a? Ailopa'a lane mi'enyacu toƚta'a. Itsiya itine conxajya.

3Jesús italai'e'e'mola', timila':

―¿Te aga aicoƚsuec' li'epa David anuli litine tunle'eyi jouc'a liƚejmale? 4Itsufai'ma lejut'ƚ ȽanDios. Epenuf'ma lam paxi ca'i lopa'a jiƚpe, iƚque ƚa'i i'huexi ȽanDios. Lan xanuc' aimi'iya mitejacu, ma le'a la'aillí tite'me. Ƚinca David ite'ma, epi'i'mola' liƚejmale, jouc'a ite'me. 5Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Iya' naPoujna. Iya' caxpic'e te ts'i'ic' lo'eyacu laixanuc' litine conxajya.

6Ocuena quitine conxajya Jesús timuc'iyale lajut'ƚ pe lafoƚyomma lan xanuc'. Jiƚpe tipa'a anuli cal xans ijuƚpa al c'a quimane. 7Jiƚpe timana' lan xanuc' fariseo, jouc'a lomxiye nomuc'iyalepá locuxepa ȽanDios. Tehuelaifyi Jesús. Ticuayi: “Itsiya itine conxajya. Aga tixaƚ'meyale'ma. Ja'ni toƚta'a ti'eƚa', aƚcufta.” 8Jesús ixina' locuapa iƚne liƚpicuejma'. Timi cal xans ƚijuƚpa quimane:

―Totsahuenni. To'huanni. Tacaxla' jifa'a.

Cal xans itsahuenni, i'hua'ma, ecax'ma jiƚpe limipa Jesús. 9Jesús timila':

―Aƚtalai'e'eƚa' imanc'. Litine conxajya, ¿te ts'i'ic' caƚ'eyacu? ¿Te ts'ipic'a ȽanDios? ¿Aƚ'e'me al c'a o aƚ'e'me lixcay? ¿Lunƚu'e'me anuli cal xans? O ¿alacani'e'me?

10Jesús ehuelojm'mola' lan xanuc' micutshuoƚanna jiƚpiya. Timi cal xans:

―To'nijla' lomane.

Cal xans i'nij'ma limane, ixaƚcona'ma nulemma. 11Lan xanuc' fariseo jouc'a lomxiye nomuc'iyalepá locuxepa ȽanDios ixtulenca juaiconapa. Ipalaic'o'moƚtsi, timiyoƚtsi: “¿Te caƚ'e'eyacu iƚque cal xans Jesús?”

12Iƚniya ƚitiné Jesús if'aj'ma ƚijualay tipalaic'ota ȽanDios. Iƚpe ipanenni jahuay lipuqui', tipalaic'o ȽanDios. 13Joupa epalc'opa ijoc'i'mola' ts'ilihuequi ticuaiyunca pe lopa'a. I'huijf'e'mola' imbamaj coquexi'. Iƚniya ecui'i'mola' lan apóstole. Liƚpuftine iƚniya:

14Simón, Jesús ecui'i'ma locuena quipuftine, iƚe aPedro. Andrés, iƚque ipima Simón.

Jacobo jouc'a Juan, Felípe jouc'a Bartolomé,

15Mateo jouc'a Tomás, Jacobo iƚque i'hua Alfeo, jouc'a ƚocuena Simón. Ate'a iƚquiya Simón anuli liƚpicuejma' lan xanuc' nocuapá: “Lunƚu'e'me ƚalamats'”.

16Judas, iƚque i'hua anuli cal xans cuftine Jacobo, jouc'a Judas Iscariote, iƚque nocuya Jesús.

17Jesús jouc'a ts'ilihuequi imulnanca ƚijuala. Icuaiyunca ƚihuojma, ecaxma jiƚpiya Jesús. Jiƚpe timana' axpela' ts'ilihuequi Jesús jouc'a axpela' lan xanuc', iƚniya quiyouyomma ni petsi al distrito Judea, jouc'a quiyouyomma al cuecaj quiƚya' Jerusalén, jouc'a ƚamats' ƚema caja pe lopa'a ƚiƚeloƚya' Tiro y Sidón. Icuaicoco'me tiquimf'eƚe litaiqui' Jesús, tixaƚ'menatsola' liƚcuana. 18Loteƚ'mipola' ƚonta'a, ixaƚcona'mola'. 19Lafcualƚay noxpayaf'pá Jesús tixingufyi lipepaxi. Jahuay lafcualƚay ixaƚcona'mola'. Toƚiya jahuay lan xanuc' tehueyi tixpayaf'le Jesús.

20Mehuelongila' ts'ilihuequi Jesús timila':

―Imanc', ja'ni ailopa'a coƚ'hueca, ƚinca tuluyalaicoyi al c'a. Pe loƚmana' tipa'a ȽanDios cal Rey, toƚmana' anuli.

21’Ja'ni itsiya tulunle'eyi, ƚinca tuluyalaicoyi al c'a. Ticuaihuo litine tinajntolhuo'.

’Ja'ni itsiya toƚjolijyi, ƚinca tuluyalaicoyi al c'a. Ticuaihuo litine tixojna'ma cunlata.

22’Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Ticuaitsi litine ti'entsolhuo' laic' imanc' ts'alihuequi, ja'ni tenajtsolhuo', aimepenufilhuo', ja'ni timintsolhuo' quixcay cataiqui', ja'ni tilaiquintsolhuo' jouc'a loƚpuftine, ti'iƚa' coƚsina' tuluyalaicoyi al c'a. 23¡Toliyuc'tseƚe tixojla' cunlata! Jipu'hua lema'a tipa'a al cueca' lapi'inyacolhuo'. Imanc' ti'onƚcospolhuo' to lam profeta. Loƚsanuc' ti'elhuo' laic'. Loƚtatahueló ma' anuli li'epá, iteƚ'mim'mola' lam profeta.

24’Imanc' ja'ni ts'acueca' coƚ'huexi, a'ijc'a muluyalaicoyi. Joupa olapenufpá.

25’Imanc' ja'ni itsiya ixhuaiyilhuo', ƚinca a'ijc'a muluyalaicoyi. Ticuaihuo litine tulunle'e'me.

’Imanc', ja'ni itsiya tixoqui cunlata, tunlixoyi, ƚinca a'ijc'a muluyalaicoyi. Ticuaihuo litine toƚhuotso'me, toƚjolij'me.

26’Ja'ni jahuay lan xanuc' tinescolhuo' ma le'a al c'a, ƚinca a'ijc'a muluyalaicoyi. Ja'ni toƚta'a lo'ipolhuo' imanc' ti'onƚcospolhuo' to lam profeta nofelƚaiquepá. Lan xanuc' nonescopolhuo' al c'a itsiya, liƚtatahueló iƚniya toƚta'a linescopa. Aiquilimetsaijma ja'ni nofelƚaiquepá profeta.

27’Imanc' naƚcuec'epa camilhuo': Toƚ'etsola' capic'a laixtuc'opolhuo'. Toƚ'etsola' al c'a iƚne no'epolhuo' laic'. 28Toƚpaxnetsola' pe nomipolhuo' quixcay cataiqui'. Toƚsahue'eƚe ȽanDios titoc'itsola' iƚne no'epolhuo' lixcay. 29Ja'ni tuntaftso' lopeque, tomuc'iƚa' locuena lopeque. Ja'ni texic'e'etso' lopuquiya, aimocuanaj'ma lotsamalo, tommi'iƚa' jouc'a. 30Ja'ni tixahue'etso', tapi'itsola' jahuay iƚniya. Ja'ni texic'e'etso' ƚo'huexi, aimomi'ma: “Aƚpai'inƚa'”. 31Ma to imanc' oƚpic'a ti'entsolhuo' al c'a, toƚta'a toƚ'etsola' loƚf'as xanuc'.

32’Ja'ni toƚ'etsola' capic'a ma le'a iƚniya no'epolhuo' capic'a, ¿te ȽanDios tetenƚcoco'ma loƚ'ejma'? A'i. Ma toƚta'a mi'eyi locuenaye lan xanuc', iƚne pe aimihuejyi locuxepa ȽanDios. 33Ja'ni toƚtoc'itsola' ma le'a iƚniya notoc'ipolhuo', ¿te ȽanDios tetenƚcoco'ma loƚ'ejma'? A'i. Ma toƚta'a mi'eyi locuenaye lan xanuc', iƚne pe aimihuejyi locuxepa ȽanDios. 34Ja'ni tolapi'itsola' ma le'a iƚniya nopai'iconayacolhuo', ¿te ȽanDios tetenƚcoco'ma loƚ'ejma'? A'i. Toƚta'a mi'eyi locuenaye lan xanuc', iƚne pe aimihuejyi locuxepa ȽanDios. Iƚniya tepi'innila' quiƚtomí petsi lopai'iconayacola'.

35’Imanc' tonƚ'e'mola' capic'a pe no'epolhuo' laic'. Toƚtoc'itsola' jahuay loƚf'as xanuc'. Ja'ni tixahue'etsolhuo' tonlapi'i'mola'. Aimoƚnes'me: “Ne', lapi'iconaƚa'”. Imanc' ja'ni lihuejcoƚa' iƚta'a laitaiqui' tunlulij'me acueca'. Ti'onƚcotolhuo' loƚ'ejma' to li'ejma' coƚ'Ailli', iƚque Nopa'a lema'a xonca al toncay. Iƚque tama aimix'najtsi'iyi, tama ixcay xanuc', ma ti'hua titoc'ila'.

36’Coƚ'Ailli' Nopa'a lema'a tixinnila' acuanuc'la jahuay lan xanuc'. Imanc' jouc'a toƚsintsola' acuanuc'la loƚf'as xanuc'.

37’Imanc' aimoƚnesco'mola' loƚf'as xanuc', toƚta'a aiminescoyacolhuo'. Aimolacani'e'mola' locuenaye, toƚta'a aimecani'enyacolhuo' imanc'. 38Tolimenc'e'ecotsola' liƚjunac' loƚf'as xanuc', toƚta'a timenc'e'ecom'molhuo' loƚjunac' imanc'. Tolapi'itsola' locuenaye, toƚta'a tepi'icona'molhuo'. Tepi'icom'molhuo' al c'a alxpijma', lixhueya tentenca ipijuala, ti'e'em'mo' titsujoƚaiquemma.

39Jesús ti'hua tipalaic'ola', i'onƚico'mola' lo'iyacola' lan xanuc' petsi amuf liƚpicuejma', ticua:

―Anuli cal fo', ¿te ti'i'ma texaƚ'ma ƚif'as fo', timuc'i'ma lane? A'i. Loquexi' tecajm'moƚaita lina.

40’Cal xans naihuejpa ƚipomxi ma le'a tihuequi, a'i xonca acueca' xans. Aimicuxeya ƚipomxi. Tijouƚa' joupa ihuic'ipa ti'onƚcota to ƚipomxi.

41’Ima', ¿te cofmehuelojncopa ƚopima ƚipifuc li'u? ¿Te aimahuelojnyoxi lo'nico laxma lo'u? 42Mipa'a laxma jiƚpe lo'u, ¿te cofmicoya ƚopima: “Maipima, lapi'iƚa' lane quiƚonc'e'e'mo' ƚipifuc lo'u”? Ma le'a to'e'eyoxi xonca. Ate'a taipa'aƚa' al cuecaj laxma lo'nico lo'u. Tijouƚa', tahuelojm'ma al c'a, nipajnya taipa'a'ma ƚipifuc ƚopa'a li'u ƚopima.

43’Ja'ni ac'a al 'ec aimi'iya mi'asya ƚixcay qui'as. Ja'ni ixcay al 'ec aimi'iya mi'asya cal c'a qui'as. 44Toxinƚa' ƚi'as, toƚta'a taimetsaico'ma jale c'ec iƚca'a. Petsi litac cantsinni aimoxinya lan higo. Petsi al xummi aimoxinya lan 'uva. 45Cal c'a xans tipa'e al c'a li'hueca jiƚpe lipicuejma'. Ƚixcay xans tipa'e lixcay li'hueca jiƚpe lipicuejma'. Ma to quimanna lipicuejma', ja'ni al c'a ja'ni ixcay, toƚta'a litaiqui' tipamma lico.

46’Imanc', ¿te caƚmicopa: “MaƚPoujna, maƚPoujna”, tijouƚa' aimonƚ'eyi ma to laifmipolhuo'? 47Camuc'i'molhuo' ƚo'onƚcoya cal xans nocuaiya pe laifpa'a, aƚquimf'e laitaiqui', lihuejma. 48Ca'onƚico'ma to cal xans nilanc'epa lejut'ƚ. Ipu'ma a'ojca, i'huajco'ma ƚixmi capic. Maƚpiya titsahue'ehuo quejut'ƚ. Litine lipanni axpe' al pana', lixpe'ma laja', unts'af'i'ma lajut'ƚ, iƚe lajut'ƚ aiquifenna. Ailopa'a qui'ipa, joupa ilange juaiconapa.

49’Cal xans ja'ni ma le'a aƚquimf'epa laitaiqui', iƚque ca'onƚico'ma to cal xans ituca' li'ejma'. Iƚque lilanc'epa lejut'ƚ aiquipucufi. Litsahue'eyomma pe ƚixaƚi camats'. Lipanni al pana', acueca' unts'af'i'ma laja', lajut'ƚ aiquicoƚ'ma, eteƚquemma. Ecanipa nulemma.