Search form

San Lucas 9

1Jesús ijoc'i'mola' limbamaj coquexi' ts'ilihuequi. Epi'i'mola' liƚmane tipa'atsa lontahue, jouc'a tixaƚ'metsa lafcualƚay. 2Umme'mola' ƚiƚeloƚya' tuya'atsa te ts'i'ic' micuxe ȽanDios iƚque cal Rey. Jouc'a tixaƚ'mentsola' lafcualƚay. 3Timila':

―Tonƚeƚe. Nij tintsi moƚtai'me lane. Jouc'a loƚpaluc, loƚponta, ƚonla'i, loƚtomí, ocuena' coƚtsamalo aimoƚtai'me. 4Toƚcuaitsa anuli liƚya' ja'ni tepi'intsolhuo' lajut'ƚ pe loƚmanc'eyacu, moƚmana' liƚya' jiƚpiya lajut'ƚ toƚmajnle. 5Anuli liƚya' ja'ni lan xanuc' aimepenufilhuo' tolipalunca, tolunafle loƚ'mitsi', aimoƚtai'me loƚ'mitsi' ni ƚepi camats' jiƚpe liƚya'. Ti'iƚa' quiƚsina' ma' iƚne quiƚtuca' ti'najtse'me liƚjunac'.

6Limbamaj coquexi' ts'ilihuequi ipalunca. I'huaf'coƚai'me iƚya' iƚya', tuya'ayi Lataiqui', iƚe loya'apa al c'a lixpic'epa ȽanDios. Jahuay ƚiƚeloƚya' ixaƚ'mentsola' lafcualƚay.

7Cal rey Herodes icuej'ma jahuay lo'epa Jesús iƚpe ƚamats'. Ixhueƚco'ma. Ticua: “¿Naitsi lo'epa toƚta'a?” Timana lan xanuc' nocuapá: “Juan Bautista imaf'inapa, ipanamma pe lomana' limanapola'”. 8Ocuenaye ticuayi: “Imaxcainata cal profeta Elías”. Locuenaye ticuayi: “Anuli iƚne lam profeta li'ipa lomana' fa'a li'a ƚamats', itsiya imaf'inapa, icuaina'ma”. 9Herodes timiyoxi: “Iya' joupa aicuxepa etec'empá ƚejoc' Juan. Itsiya cacueca tinesconni anuli cal xans acueca' lo'epa. ¿Naitsi iƚque xans? ¿Te co'iya caxinya?” Ehue'ma te co'iya mixinya Jesús.

10Limbamaj coquexi' lummepola' Jesús ipailinamma, icuainatsa pe lopa'a Jesús. U'i'me jahuay li'epa. Jesús ileco'mola' iye'me quiƚtuca', ticuaita anuli liƚya' cuftine Betsaida. 11Lan xanuc' icuej'me pe lotseyacu, iyenc'ot'ƚe'me, ihuej'me Jesús. Icuaitsa pe lopa'a Jesús. Iƚque epenuf'mola'. U'i'mola' te ts'i'ic' micuxe ȽanDios. Laxtafpola' nahuepá tixaƚcontsola', ixaƚ'mena'mola'.

12If'acoƚaipa iƚoc'oƚai'me limbamaj coquexi', timiyi:

―Tommetsola' lan xanuc'. Tiyenƚe ƚiƚeloƚya', jouc'a calx'huiyaƚma' lomana' huejnca, tehueta ƚotejacu. Ma fa'a ailopa'a cotejacu.

13Italai'e'e'mola', timila':

―Imanc' toƚtes'mitsola'.

Iƚniya italai'e'e'me, timiyi:

―Aicaƚ'hueca. Tipa'a le'a amaque' la'í y oquexi' latuye. ¿Te aga ƚepá illanc' aƚ'nata ƚotejacu jahuay iƚne lan xanuc'?

14Jiƚpe timana' to amaquej mil lan xanuc'. (Jouc'a timana' lacaƚ'no' la'uhuay.)

Jesús timila' ts'ilihuequi:

―Toƚmitsola' ticutsoƚaiƚe oque' oque' nuxans quimbama'.

15Toƚta'a li'epa to licuxe'empola'. Jahuay icutsoƚai'me. 16Jesús epef'mola' lam maque' la'í, loquexi' latuye, ehuenaf'ma lema'a, ix'najtsi'i'ma ȽanDios, ixquenuf'mola'. Epi'i'mola' ts'ilihuequi tica'nentsola' lan xanuc'. 17Jahuay itetso'me, ixhuaitsola'. Ts'ilihuequi efot'ƚepá lan hualcay ca'i lipanecomma. Imantsola' imbamaj coque' lan tsiquihuit'ƚ.

18Anuli litine Jesús tipalaic'o ȽanDios. Jiƚpiya timana' ts'ilihuequi quiƚtuca'. Timila':

―¿Te cocuapa lan xanuc'? ¿Naitsi iya'?

19Italai'e'e'me, timiyi:

―Timana' nocuapá ima' umJuan Bautista. Ocuenaye ticuayi ima' un'Elías. Locuenaye ticuayi ima' umprofeta. Ticuayi li'ipa opajmpa, imanapo', itsiya omaf'inapa, ocuaina'ma.

20Timila':

―Imanc', ¿te coƚcuapa? ¿Naitsi iya'?

Pedro italai'e'e'ma, timi:

―Ima' unCristo, ma Ƚi'huijf'epo' ȽanDios, ummepo'.

21Jesús ixc'ai'i'mola', timila':

―Aimoluyout'ƚe'me. Nij naitsi mi'iya quixina'.

22Timila':

―Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Cateƚco'ma juaiconapa. Lan tsilaj xanuc' noxpijpá lataiqui', jouc'a lixanuc' cal cuecaj ca'ailli', jouc'a lomxiye nomuc'iyalepá locuxepa ȽanDios, alatets'i'ma nulemma. Aƚma'a'ma. Afane' quitine camaf'ina'ma.

23Ipalaic'o'mola' jahuay lan xanuc', timila':

―Ja'ni anuli cal xans lihuej'ma, iƚque aimi'iya micuxeyacoxi quituca'. Iya' lapaƚts'inginna lancruz. Iƚque ƚalihuejya itine itine titaiƚa' lencruz jouc'a. Tixpic'eƚa' titeƚco'ma. Toƚta'a ƚinca lihuej'ma. 24Naitsi aimicua mitelcoya, iƚque no'epoxi cuenna juaiconapa, tecani'e'moxi. Naitsi nocuyacoxi lateƚcoya, iƚque ƚalihuequi tama tima'anƚe, tunƚu'e'moxi. 25Cal xans nolijya jahuay lopa'a fa'a li'a ƚamats', ja'ni tecani'e'moxi, ¿te quipenic' iƚe lulijpa?

26’Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a, cacuaicoconno. Iƚe litine aƚsim'ma ninCueca', aƚsim'ma aƚ'onƚcota to ȽanDios cai'Ailli', lapalc'o'i'ma lam paxi lapaluc' quema'a. Anuli cal xans ja'ni titaiƚa' calaic'ata, toƚta'a aicalihuequi, iƚe litine cacuaicohuananni fa'a li'a ƚamats' iya' jouc'a aicapenufya iƚque cal xans. 27Iya' camilhuo' al ƚinca: Fa'a timana' lan xanuc' tixim'me, timetsaico'me lo'eya ȽanDios micuxe li'a ƚamats'. Toƚta'a tixim'me ai'a tima'mola'.

28Lijoupa luyaipa to apaico quitiné Jesús tipalaic'ota ȽanDios jiƚpe ƚijuala. Ileco'mola' Pedro, Juan, Jacobo, if'ajli'me. 29Mipalaic'o ȽanDios ipaico'ma li'a. Lipijahua' i'i'ma afujca afujca, tunts'iflay. 30Icuaitsa oquexi' lan xanuc' ipalaic'o'me Jesús. Anuli iƚne Moisés, ƚocuena Elías. 31Iƚniya tulif'ela' al cuecaj quipepalc'o' ȽanDios. Iƚne jouc'a Jesús tipalaicoyi lo'iya ticuaitsi Jesús Jerusalén. Jiƚpe tipo'no'ma li'a ƚamats'.

32Pedro jouc'a liƚejmale tama itafquengcola' cahuí, aiquiƚsmaic'. Ehuelojm'me Jesús, ixim'me ipaicopa li'a, lipijahua' tunts'iflay. Ixim'me oquexi' lan xanuc' tecaxoƚanna pe lopa'a Jesús. 33Miƚolijnayi loquexi' lan xanuc' Pedro ipalaic'o'ma Jesús, timi:

―Momxi, ma jifa'a aƚmanecu. Toƚta'a luyalaico'me al c'a. Illanc' aƚƚanc'e'me afane' lihuoxqui, anuli ima', ocuena Moisés, locuena Elías.

Pedro ma le'a tipalay, aiquixina' lonespa. 34Mipalay Pedro imunni ƚummahuay. Ipoxc'i'mola'. Ixpailij'mola' juaiconapa. 35Jiƚpe ƚummahuay icuej'me tipalay, timila':

―Iƚca'a ƚai'Hua, ƚai'Huijf'epa. ¡Toƚquimf'eƚe!

36Lijoupa limipola' toƚta'a, ts'ilihuequi Jesús ixim'me iƚque quituca'. Moisés y Elías ailomana'.

Iƚniya ƚitiné lam fantsi ts'ilihuequi Jesús i'ipola' ch'ix. Aiquiluya'e' iƚe liximpa jiƚpe ƚijuala.

37Lihuequi litine imulnanca ƚijuala. Axpela' lan xanuc' icuai'me tehueyi Jesús. 38Anuli iƚniya ija'a'ma, ipalaic'o'ma Jesús, timi:

―Momxi, caxahue'ehuo' toxinƚa' ƚai'hua. Iƚque cal nuli cai'hua. 39Anuli ƚonta'a ti'noƚi. Ƚai'hua tija'e'. Ƚonta'a tife'ne ujfxi. Tipamma ƚitsulu lico. Ƚonta'a tixcai'e ƚai'hua, afule mux'masya. 40Aixahue'epola' lihuejhuo' tipa'aƚe ƚonta'a, aiqui'ic' quilipa'e.

41Jesús italai'e'e'ma, ticua:

―¡Ay imanc'! Aimoƚ'huaiyijnyi ȽanDios, a'ij ƚijca loƚpicuejma'. Coƚa' aicapajncona'ma pe loƚmana'. ¿Te iya' ti'hua caxnet'ƚ'ma?

Timi cal xans:

―Aƚƚec'metsi ƚo'hua.

42Ai'a ticuaita ƚamijcano ƚonta'a eca'ni'ma ƚamats', ife'ne'ma ujfxi. Jesús itale'ma ƚonta'a, ixaƚ'mena'ma ƚamijcano, exat'ƚina'ma qui'ailli'. 43Nahuelojmpá toƚta'a li'ipa jahuay tipailo liƚpicuejma'. Iximpá acueca' lo'epa ȽanDios. Ixpailij'mola'.

Mi'nujuaisyi lan xanuc' jahuay lo'epa Jesús ti'hua tipailo liƚpicuejma'. Jesús ipalaic'o'mola' ts'ilihuequi, timila':

44―Imanc' toƚpo'noƚe cuenna laifmipolhuo'. Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Aƚcum'ma ticuaita quiƚmane lan xanuc'.

45Ts'ilihuequi aiquiƚcueca limipola' Jesús. Aiquepalc'o'ila' liƚpicuejma'. Aimi'iya mepenufyacu iƚe lataiqui'. Aiquilicuis'e Jesús. Ixpailij'mola'.

46Ipalaic'o'moƚtsi, icuis'e'moƚtsi: “¿Illanc', naitsi no'iya xonca cal cueca'?”

47Jesús imetsaicola' liƚpicuejma', exat'ƚu'ma anuli ƚacamijcano, ecaxijm'moxi. 48Timila' ts'ilihuequi:

―Cal xans nocuapa: “Jesús ti'ela' capic'a la'uhuay”, tijouƚa' tepenufi ƚacamijcano, jouc'a iya' lapenufi. Cal xans pe ƚalapenufpa ma anuli lapenufinga' Ƚalummepa. Iya' camilhuo': Ja'ni anuli imanc' ti'exoxi xonca aca'hua, iƚque xonca acueca'.

49Juan ipalaic'o'ma Jesús, timi:

―Momxi, aƚsimpá anuli cal xans ticuaj'mi lopuftine, tipa'ala' lontahue. Illanc' aƚmipá: “Ailopa'a lane. Aimo'e'ma toƚta'a. Ima' a'i caƚejmale.”

50Jesús timila':

―Aimoƚcuanac'e'me. Ja'ni aimixtuc'olhuo' tocomma to onƚejmale.

51Licuaico'ma litine tepenufinnata Jesús pu'hua lema'a, ixpic'epa nulemma ti'huanƚa' Jerusalén. 52Umme'mola' ts'ilihuequi tuya'atsa ƚiƚeloƚya', tu'iyaletsa Jesús ticuaihuo.

Iƚne lummepola' icuaitsa liƚpiƚya' lun samaritano. Tehueyi lajut'ƚ pe lopanc'eya Jesús. 53Lan xanuc' jiƚpe liƚya' ticuayi: “Iƚque Jesús ti'hua'ma Jerusalén. Aimalapenufyacu.” (Iƚniya iƚpilaic' al cuecaj xoute' lopa'a Jerusalén.)

54Lixim'me liƚ'ejma' iƚne lan xanuc' Jacobo y Juan icuis'e'me Jesús, timiyi:

―Maƚpoujna, ¿te ts'opic'a? ¿Te aga aƚjoc'iƚe ȽanDios, tummeƚa' ƚunga, tipitsola' nulemma iƚne lan xanuc'? Toƚta'a li'epa cal profeta Elías.

55Jesús ipai'e'moxi, itale'mola', timila':

―Imanc' aicoƚsina' te ts'i'ic' loƚcuapa. Tocomma tunlihuejyi ocuena, a'i iya'. Imanc' ituca' loƚpicuejma'. 56Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Aicuaicoco'ma fa'a li'a ƚamats' cunƚu'etsola' lan xanuc', a'i cajac'eyacola'.

Lijou'ma iye'me ocuena quiƚya'.

57Miyeyi lane icuaitsi anuli cal xans ipalaic'o'ma Jesús, timi:

―Ima' ni petsi loftseya iya' jouc'a quihuej'mo'.

58Jesús italai'e'e'ma, timi:

―Lant'ƚeyá tipa'a ƚiƚpunts'ejay, lacaƚ'hui naiyulpá lema'a tipa'a liƚpuxiƚ'na'. Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Iya' ailopa'a caifxmai'eya.

59Jesús ipalaic'o'ma ocuena xans, timi:

―Ima' lihuejla'.

Cal xans timi:

―Maipoujna, lapi'iƚa' lane, ca'huaƚa' lainejut'ƚ. Mipa'a cai'ailli' capajnta jiƚpe. Tijouƚa timanƚa', caminna, quihuejna'mo'.

60Jesús timi:

―A'i. Lomapola' ti'i'ma temiƚe liƚf'as lomapola'. Ima' to'huaƚa', toya'atsi te ts'i'ic' micuxe ȽanDios cal Rey.

61Ocuena xans ipalaic'o'ma Jesús, timi:

―Maipoujna, quihuej'mo'. Ate'a lapi'iƚa' lane ai'huanapa caxc'ai'itola' iƚne nomana' lainejut'ƚ, tijouƚa' capaiconahuo, quihuej'mo'.

62Jesús timi:

―Cal xans ƚipangopa tepa'ma ƚemats' ja'ni tipaicof'iƚa' tehuelojnla' lixpula', aimi'iya mi'eya lipenic' ȽanDios, iƚque cal Cuecaj Rey.