Search form

San Lucas 9:11

11Lan xanuc' icuej'me pe lotseyacu, iyenc'ot'ƚe'me, ihuej'me Jesús. Icuaitsa pe lopa'a Jesús. Iƚque epenuf'mola'. U'i'mola' te ts'i'ic' micuxe ȽanDios. Laxtafpola' nahuepá tixaƚcontsola', ixaƚ'mena'mola'.