Search form

San Marcos 1:1

1Fa'a tipa'a liniƚiya lixpic'epa ȽanDios. Iƚe lataiqui' ac'a loya'apa, tipalaijma Jesucristo, iƚque ƚi'Hua ȽanDios. Cu'i'molhuo' te ts'i'ic' lipangopa luya'ampá iƚe lataiqui'.