Search form

San Marcos 10:19

19Ima' oxina' locuxepa ȽanDios. Iƚe lataiqui' tuya'e': “Aimoxhuico'ma ocuena caca'no', ma le'a ƚopeno. Aimoma'ahuale'ma. Aimonantse'ma. Ja'ni topalaicotsola' lof'as xanuc' tonesla' al ƚinca, aimofel'miyale'ma. Taihuejco'mola', totoc'i'mola', co'ailli', co'máma'.”