Search form

San Marcos 11

1Tiyeyi lane ticuaita Jerusalén. A'ij culi' iƚe liƚya'. Icuaitsa ƚijuala Olivo pe lopa'a ƚiƚeloƚya' Betfagé jouc'a Betania. Jesús umme'mola' oquexi' ts'ilihuequi, 2timila':

―Tonƚeƚe liƚya' lehuoc'ocojma. Jiƚpe loƚtsuflaiyacu liƚya' toƚsinna tifijnya anujnca anuli ƚa'hua burro. Iƚque cal burro aiquenafcaiyinni. Toluhuaƚtsa. Toƚ'hua'anca. 3Ja'ni ticuis'entsolhuo', timintsolhuo': “¿Te culuhuaƚcopa cal burro?”, imanc' toƚtalai'e'e'me, toƚmi'me: “ȽaƚPoujna ipicuiya tixhuicota. Tijouƚa' ticuai'enacu.”

4Iye'me ts'ilihuequi. Ixintsa ƚa'hua burro tifijnya lane pe lopa'a al puerta. Uhuaƚ'ma. 5Oquexi' afantsi tecaxoƚanna jiƚpiya icuis'e'me, timinnila':

―Imanc', ¿te culuhuaƚcopa cal burro?

6Ts'ilihuequi Jesús italai'enca ma to limipola'. Lan xanuc' icu'me lane, ileco'me.

7Icuai'etsa ƚa'hua burro pe lopa'a Jesús. Ixpefi'me liƚpijahua' lixpula' cal burro. Jesús icutsafcai'ma. 8Axpela' lan xanuc' ixpou'me lane liƚpijahua', ocuenaye ixpou'me imane' c'ec joupa ixquejpá. 9Lan xanuc' iƚej'me jouc'a ts'iƚenc'e tija'ayi, ticuayi:

―¡Hosana! ¡ȽanDios tunƚu'enatso', tipaxnetso'! ȽanDios ummepo'. 10¡Ima' aƚcuxe'monga' al c'a! ¡Aƚcuxe'monga' to cal rey David licuxepola' laƚtatahueló! ¡Toƚta'a aƚpaxne'monga' ȽanDios! Iƚne nomana' lema'a jouc'a tinesle: “¡ȽanDios tunƚu'enatso'!”

11Jesús itsufai'ma liƚya' Jerusalén. I'hua'ma al cuecaj xoute'. Joupa if'acoƚaipa. Ehuelojm'mola' lan xanuc', te ts'i'ic' lo'epa jiƚpiya. Ipanni. Jouc'a limbamaj coquexi' ts'ilihuequi iye'me lane liƚya' Betania.

12Lihuequi litine ipalunca jiƚpe liƚya Betania ipailiconamma Jerusalén. Miyeyi lane Jesús tunle'e. 13Tehuelonge aculi' ixim'ma anuli la'icux. Ixim'ma tipa'a ƚipela. I'hua'ma ixintsi al 'ec. Licuaitsi pe lopa'a al 'ec ixim'ma le'a ipela. Aiquicuaiya litine mimaqui ƚi'as icux. 14Jesús timi la'icux:

―Nij naitsi noteja ƚo'as icux. Aimi'ascona'mo'.

Ts'ilihuequi Jesús icuej'me lines'ma Jesús.

15Licuaicontsa Jerusalén Jesús itsufaicona'ma pe lopa'a al cuecaj xoute'. Jiƚpiya ipango'ma ipa'a'mola' nocucalepá jouc'a no'najualepá. Ejualaif'e'e'mola' liƚmesa iƚne nopai'ipaj tomí. Jouc'a nocujpá lan cucú ejualaif'e'e'mola' liletayats'. 16Iƚne liƚtaic' locujyacu aiquepi'ila' lane muyalaiyacu ƚuna xoute'. 17Timuc'ila' lan xanuc' nomana' jiƚpiya, timila':

―Lataiqui' loya'apa locuxepa ȽanDios ticua: “Jiƚpe lainejut'ƚ ticuaicu lan xanuc', iƚne tiyouyunca ni petsi li'a ƚamats', jiƚpe aƚpalaic'o'ma”. ȽanDios ecuej'micopa iƚta'a lejut'ƚ. Itsiya tocomma a'i quejut'ƚ ȽanDios. Ti'onƚcospa to ƚunts'eja' pe lafoƚyomma lan namats'. Toƚta'a lonƚ'epa imanc'.

18Lixanuc' cal cuecaj ca'ailli' jouc'a lomxiye nomuc'iyalepá locuxepa ȽanDios icuej'me locuapa Jesús. Tixpaic'eyi Jesús, ticuayi:

―Jahuay lan xanuc' iƚpic'a lomuc'iyalepa iƚque.

Ehue'me te co'iya mima'ayacu. 19Lif'acoƚaijma Jesús jouc'a ts'ilihuequi ipalconanca liƚya'.

20Lihuequi litine uyalaicocona'me maƚe lane. Ixim'me la'icux joupa ijuƚnapa jouc'a ƚime. 21Pedro i'nujuaitsi lines'ma Jesús, timi:

―Momxi, ¡toxinƚa' la'icux! Ima' omi'ma cataiqui', joupa ijuƚnapa.

22Jesús italai'enni, timila' ts'ilihuequi:

―Imanc', ti'hua toƚ'huaiyijnle ȽanDios. 23Iya' camilhuo': Cal xans no'huaiyijmpa ȽanDios nipajnya ticuxe'ma iƚca'a ƚijuala, timiƚa': “To'huaƚa', to'nij'mixoxi ƚaja”. Ja'ni ma ti'huaiyinge, ja'ni ailopa'a conesya, iƚque tixim'ma ti'i'ma ma to licuxe'epa. 24Iya' camilhuo': Ja'ni toƚ'huaiyijnyi ȽanDios, ja'ni toƚcuayi: “Joupa lapi'iponga' laƚsahue'epa”, iƚiya ƚinca tepi'i'molhuo'.

25’Moƚpalaic'oyi ȽanDios, ja'ni tolixtuc'oyi anuli ƚoƚpima aimi'hua molixtuc'ocona'me. Iƚque ƚoƚpima tolimenc'e'ecoƚe lixcay li'e'epolhuo'. Toƚta'a coƚ'Ailli' Nopa'a lema'a timenc'e'eco'molhuo' jouc'a lixcay loƚ'epa. 26Ja'ni aimolimenc'e'ecoyi, coƚ'Ailli' Nopa'a lema'a jouc'a aimimenc'e'eyacolhuo'.

27Icuaiyocontsa liƚya' Jerusalén Jesús ti'hua jiƚpe ƚuna al cuecaj xoute'. Lixanuc' cal cuecaj ca'ailli', jouc'a lomxiye nomuc'iyalepá locuxepa ȽanDios, jouc'a lan xanuc' noxpijpá lataiqui', iƚoc'oƚai'me pe lopa'a Jesús, 28timiyi:

―¿Naitsi nummepo' to'eƚa' toƚta'a? ¿Naitsi nepi'ipo' lane?

29Jesús timila':

―Iya' quicuis'e'molhuo' jouc'a. Aƚtalai'eƚa'. Tijouƚa' cami'molhuo' naitsi nalapi'ipa laimane ca'eƚa' toƚta'a. 30Lu'iƚa': ¿Naitsi nepi'ipa limane Juan tepo'itsola' lan xanuc'? ¿Ja'ni ȽanDios nepi'ipa o ma le'a lan xanuc' epi'i'me?

31Iƚniya ticuis'eyoƚtsi, timiyoƚtsi:

―Ja'ni aƚmiƚe: “ȽanDios epi'ipa limane”, Jesús aƚmi'monga': “¿Te aicolapenufi iƚque?” 32O ¿aƚmiƚe: “Lan xanuc' epi'ipá limane”? A'i, aimi'iya maƚmiyacu toƚta'a. Lixtuc'o'monga' lan xanuc'.

Iƚne lixanuc' cal cuecaj ca'ailli' jouc'a lomxiye nomuc'iyalepá locuxepa ȽanDios tixpailiquila'. Lan xanuc' ticuayi: “Juan Bautista aprofeta, ȽanDios ummepa”. 33Italai'e'e'me Jesús, timiyi:

―Aicaƚsina'.

Jesús timila':

―Iya' jouc'a aicamiyacolhuo' naitsi nalapi'ipa laimane.