Search form

San Marcos 11:25

25’Moƚpalaic'oyi ȽanDios, ja'ni tolixtuc'oyi anuli ƚoƚpima aimi'hua molixtuc'ocona'me. Iƚque ƚoƚpima tolimenc'e'ecoƚe lixcay li'e'epolhuo'. Toƚta'a coƚ'Ailli' Nopa'a lema'a timenc'e'eco'molhuo' jouc'a lixcay loƚ'epa.