Search form

San Marcos 12:14

14Icuaitsa, timiyi Jesús:

―Momxi, aƚsina' ima' tonesqui al ƚinca. Aimahuay latenƚcocopola' lan xanuc'. Ma' anuli topalaic'ola' jahuay. Aimahuelongila' ja'ni i'hueca o aiqui'hueca. Tomuc'iyale lipene ȽanDios. Itsiya licuis'ehuo', ¿te aƚ'najtse'eta al tomí laƚsahue'eyaconga' cal cuecaj quincuxepa, iƚque César? O ¿aimaƚ'najtse'eyacu? Alu'itsonga', ¿nipajnya o aimi'iya?