Search form

San Marcos 12:33

33Aƚ'nujuaisle ȽanDios, alihuejle jahuay ƚalunxajma', jahuay laƚpicuejma', jahuay laƚpujfxi. Aƚ'etsola' capic'a laƚf'as xanuc' ma to maƚ'eyoƚtsi capic'a. Ja'ni toƚta'a aƚ'eyi, ticuaispa quipic'a ȽanDios. Ja'ni aimaƚ'eyacola' capic'a laƚf'as xanuc', tama aƚtsufcoƚe lopi'epa jiƚpe al altar, iƚe laƚ'ejma' aimicuaispa quipic'a ȽanDios.