Search form

San Marcos 13:22

22Ticuaicu lan xanuc' nonespá: “Iya' ninCristo”, o “Iya' ninprofeta. Iya' canesqui lalu'ipa ȽanDios.” Iƚniya infel'miyale. Ti'e'me al cueca'. Iƚpic'a tinesle lan xanuc': “Iƚque ƚinca ummepa ȽanDios”. Ma le'a tifel'miyaleyi. Coƚa' tifel'mintsola' jouc'a li'huijf'epola' ȽanDios. Aimi'iya mifel'minyacola'.