Search form

San Marcos 14

1Tehue'e ma le'a oquej quitine ti'i'ma al juic Pascua. Iƚne ƚitiné titem'me ƚa'i petsi aiquilai'inni levadura. Lixanuc' cal cuecaj ca'ailli' jouc'a lomxiye nomuc'iyalepá locuxepa ȽanDios ixpic'e'me tifel'miyale'me. Tehueyi te co'iya mi'noƚyacu Jesús, tima'aƚe. 2Ticuayi:

―Tijouƚa' al juic. Itsiya efoƚumma axpela' lan xanuc', tixtulecu.

3Jesús tipa'a liƚya' Betania lejut'ƚ Simón, iƚque ƚixaƚconapa licuana cuftine lahui lepra. Ticutsu Jesús titesma. Icuaitsi anuli ƚaca'no' itaic' al pulu capic alabastro. Al pulu tinango laceite tujuej c'a ilanc'ecompa anardo, acueca' lipitali. Ƚaca'no' ixquej'ma ƚejoc' al pulu. Ixcua'fi'ma laceite ƚijuac Jesús. 4Oquexi' afantsi mimana' jiƚpe ixtulenca, timiyoƚtsi:

―Joupa ejac'pa laceite. ¿Te qui'ecopa toƚta'a ƚaca'no'? 5Acueca' lipitali, to mulij'ma cal xans no'epa canic' afane' maxnu quitine. Ja'ni coƚa' icuj'ma, coƚa' epi'i'mola' lan xanuc', iƚne petsi aiquiƚ'hueca.

Tipalaicoyi quixcay ƚaca'no'.

6Jesús timila':

―Toƚe ti'iƚa'. ¿Te coƚpo'nocopa quixhuejma' ƚaca'no'? Iƚque i'epa al c'a. Latenƚcocopa li'epa. 7Imanc' tiƚmana' loƚpiƚya' xanuc' petsi aiquiƚ'hueca. Aimijouyacola' iƚniya. Jahuay ƚitiné ti'i'ma toƚspic'e'me te co'iya moƚtoc'iyacola'. Iya' a'i. Iya' aimaƚcoƚya capajnconaya fa'a li'a ƚamats'. 8Iƚca'a ƚaca'no' i'epa ma to li'ommaita. Ai'a aƚma'ma aƚ'huaf'impa laceite laicuerpo. Joupa aƚƚanc'epa ai'a laminna. 9Iya' camilhuo' al ƚinca: Ni petsi loya'anyacu Lataiqui' loya'apa iƚe al c'a lixpic'epa ȽanDios, jouc'a tuya'acom'me li'epa iƚca'a ƚaca'no'.

10Judas Iscariote, iƚque anuli limbamaj coquexi' ts'ilihuequi Jesús, i'hua'ma pe lomana' lixanuc' cal cuecaj ca'ailli', ticuta Jesús. 11Iƚniya la'aillí licuej'me locuapa Judas ixoconni quileta juaiconapa. Epi'i'me cataiqui' ti'najtse'me. Judas ipango'ma ehue'ma te co'iya micuya Jesús, ticuaita quiƚmane la'aillí.

12Icuaitsi al te'a litine al juic. Iƚiya al juic titem'me ƚa'i aiquilai'inni levadura. Jiƚe litine tite'me lam mot'ƚ loma'anyacola' jiƚpe al juic. Ts'ilihuequi Jesús timiyi:

―¿Pe ts'opic'a caƚsmocoyoyacu al juic Pascua? Aƚƚanc'eta jahuay.

13Jesús umme'mola' oquexi' ts'ilihuequi, timila':

―Tonƚeƚe al cueca' quiƚya' Jerusalén. Jiƚpiya toƚtalecufta anuli cal xans itaic' lijuti caja'. Tolihuejtsa. 14Iƚque titsufaitsi anuli lajut'ƚ, imanc' jouc'a toƚsuflaitsa. Toƚmita ƚipoujna cajut'ƚ: “ȽaƚPomxi ticuis'ehuo': ¿Pe copa'a lajcuarto pe laƚsmocoyoyacu al juic Pascua, iya' jouc'a ts'alihuequi?” 15Timuc'itolhuo' anuli al cuarto lopa'a al toncay, joupa ixhueya. Imanc' toƚtaita ƚaƚtejacu, jiƚpiya aƚsmocota.

16Iye'me ts'ilihuequi, itsuflai'me al cuecaj quiƚya', ixim'me jahuay to limipola' Jesús. Ilanc'e'me ƚotejacu alxmocojma al juic.

17Lif'acoƚaipa icuaiyunca Jesús jouc'a limbamaj coquexi' ts'ilihuequi. 18Micutsoƚanna, mixmocoyi, Jesús timila':

―Camilhuo' al ƚinca: Anuli imanc' aƚcuna'ma, anuli jifa'a ƚoxmocopa.

19Ts'ilihuequi ixhueƚmot'ƚe'me. Anuli anuli icuitsuf'ma, timiyi:

―¿Te aga iya'? Iya' a'i.

20Jesús timila':

―Unc'imbamaj coquexi' anuli imanc' aƚcu'ma. Iƚque aƚjac'eyi ƚala'i anuli al pime. 21Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Cuyaico'ma ma to micua al Paxi Liniƚingiya. Tama toƚta'a laifnuyaicoya, cal xans ƚaƚcuya a'ijc'a loyaicoya iƚque. Juaiconapa acueca' titeƚco'ma, ticua'ma: “Coƚa' aicaipajntsi iya'”.

22Mitetsoyi Jesús epef'ma anuli ƚa'i, ix'najtsi'i'ma ȽanDios, ixquenuf'ma. Epi'i'mola' ts'ilihuequi, timila':

―Toƚteƚe. Iƚta'a aicuerpo.

23Ihuof'ma al vaso. Lix'najtsi'i'ma ȽanDios, uhui'i'mola' ts'ilihuequi. Jahuay ixna'me. 24Timila':

―Iƚta'a aijuats', tiƚinc'i'ma al ts'e quitaiqui' ȽanDios lopo'no'ipola' lixanuc'. Iya' caxcuajai'ma laijuats' tunƚul―le axpela'. 25Iya' camilhuo' al ƚinca: Jifa'a li'a ƚamats' aicaxnaconaya vino. Ticuaitsi litine lan xanuc' tixinƚe ȽanDios micuxe, jiƚe litine caxnacona'ma al ts'e vino.

26Lijoupa lunac'copa ȽanDios ipalunca. Iye'me ƚijuala Olivo. 27Jesús timi ts'ilihuequi:

―Iƚta'a lipuqui' imanc' tolanaj'moƚtsi, aƚpo'no'ma caituca'. Ti'i'ma to muya'e' al Paxi Liniƚingiya, ticua: “Caxcai'e'ma ƚiƚpoujna lam mot'ƚ, iƚque tima'ma. Lam mot'ƚ teca'ne'moƚtsi.” 28Tijouƚa' camaf'inaƚa' ca'hua'ma al distrito Galilea. Ca'huaicotolhuo' jiƚpiya.

29Pedro timi Jesús:

―Tixtuc'otso' jahuay laipimaye, tama tenajtsoƚtsi, iya' a'i.

30Jesús timi Pedro:

―Cami'mo' al ƚinca: Itsiya lipuqui' ai'a tija'a'ma ƚangiti oquemma, ima' tones'ma afanemma: “Aicainimetsaijma Jesús”.

31Pedro ti'hua tipalaic'o Jesús, ihui'ipa, timi:

―Tama aƚma'atsonga' iya' ima', aicanesya: Aicainimetsaijma Jesús. Ni anulemma canesya toƚta'a.

Ma' anuli ines'me jahuay locuenaye.

32Icuaitsa al lugar cuftine Getsemaní. Jesús timila' ts'ilihuequi:

―Imanc' toƚcutsoƚaiƚe fa'a. Iya' capalaic'ota ȽanDios.

33Ileco'mola' Pedro, Jacobo jouc'a Juan. Ipango'ma tixina acueca' juaiconapa iƚe lo'iya, tixhueƚma juaiconapa. 34Timila' lam fantsi:

―Juaiconapa cahuosma, ma tocomma aƚma'ma quixhuejma'. Toƚmanenca jifa'a. Aimoƚsmai'me.

35Uyai'ma huata, ixpats'huai'ma ƚamats'. Tixa'hue ȽanDios ja'ni ti'i'ma tuyaicotsi jiƚe al 'hora. 36Timi:

―Abba, mai'Ailli', ima' jahuay nipajnya to'e'ma. Liƚonc'e'eƚa' iƚta'a laifteƚcopa. Ma caxa'huehuo' toƚta'a jouc'a camihuo': Ti'iƚa' lofxpic'epa ima', a'i latenƚcocopa iya'.

37Ipaiconanni, icuaitsi pe lomana' lam fantsi ts'ilihuequi. Ixim'mola' tixmaiyi. Timi Pedro:

―Simón, ¿ima toxmay? ¿Te aimi'iya momaf'iya ni anulij hora? 38Toƚmaf'iƚe jahuay imanc'. Toƚsa'hueƚe ȽanDios titoc'itsolhuo' aimehuaiyim'moƚhuo'. Imanc' toƚcuayi: “Aƚsnet'ƚ'me”. A'i, aimi'iya. Loƚcuerpo ailopa'a quipujfxi.

39I'huacona'ma, tixa'hueconata ȽanDios. Ma' anuli ixahue'econa'ma. 40Ipaiconanni icuaiyocontsi pe lomana' lam fantsi, ixingona'mola' tixmaiconayi. Tixinyi timufquemma liƚ'u'. Ticui quilehui. Aiquiƚsina' te cotalai'e'eyacu Jesús.

41I'huacona'ma. Ipaiconanni. Joupa i'ipa afanemma. Icuaiyocontsi pe lomana' lam fantsi. Timila':

―Imanc', ¿ti'hua toƚsmaiyi? ¿Tolunxajyi? Ne', ti'iƚa'. Ixhuaita lai'hora. Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. ¡Toƚsinƚe! Aƚcu'ma. Aƚ'noƚ'ma lan xanuc', iƚne aimimetsaicoyi ȽanDios. 42¡Toƚsolinca! ¡Ƚepá! Joupa icuaico'ma iƚquiya ƚaƚcuya.

43Mipalay Jesús icuaitsi Judas, iƚque anuli limbamaj coquexi' ts'ilihuequi Jesús. Ilecola' axpela' lan xanuc' iƚtaic' liƚ'espada jouc'a liƚ'ec. Iƚne lan xanuc' ummempola' lixanuc' cal cuecaj ca'ailli' jouc'a lomxiye nomuc'iyalepá locuxepa ȽanDios, jouc'a lan tsilaj xanuc' noxpijpá lataiqui'. 44Iƚque ƚocuya Jesús joupa u'ipola' te ts'i'ic' mimetsaicoyacu Jesús. Joupa imipola': “Cal xans ƚaiftuc'oya jiƚque toƚ'noƚƚe. Toƚƚecoƚe. Aiminuc'e'molhuo'.”

45Licuaitsi jiƚpiya Judas aiquicoƚ'ma iƚoc'huai'ma pe lopa'a Jesús, timi:

―¡Momxi!

Ituc'o'ma. 46Lan xanuc' i'noƚ'me Jesús. Aicux'mas'me.

47Tipa'a anuli ts'ihuequi Jesús tecaxu jiƚpe. Iƚque ipa'a'ma li'espada, ixcai'e'ma ƚimozo cal cuecaj ca'ailli', etec'e'e'ma lix'mas.

48Jesús ipalaic'o'mola' iƚniya licuai'me ti'noƚƚe, timila':

―¿Te coƚcuaiyoco'me fa'a oƚtaic' loƚ'espada jouc'a lonƚ'ec? ¿Ja'ni toƚna'a aƚ'noƚƚa'? ¿Aga toƚcuayi: “Iƚque inma'ahuale”? 49Itine itine aƚmajmpá anuli jiƚpe al cuecaj xoute', aicaƚ'noƚi. Ne', ti'iƚa' ma to loya'apa al Paxi Liniƚingiya. Ticuicomma tenanƚƚa' jahuay iƚe lataiqui'.

50Lixanuc' Jesús inulai'me, ipo'no'me Jesús quituca'.

51Jiƚpe tipa'a anuli ƚamijcano ihuequi Jesús. Iƚque ƚamijcano iju'eyoxi ma le'a lisábana. Jouc'a i'noƚim'me. 52Ƚamijcano ipanenni lisábana, inu'ma amila.

53Ileco'me Jesús pe lopa'a cal cuecaj ca'ailli'. Jiƚpiya efot'ƚe'moƚtsi lixanuc' cal cuecaj ca'ailli' jouc'a lan tsilaj xanuc' noxpijpá lataiqui', jouc'a lomxiye nomuc'iyalepá locuxepa ȽanDios. 54Pedro i'huanc'e'ma aculi'. Itsufai'ma ƚipuna quejut'ƚ cal cuecaj ca'ailli'. Jiƚpe icutsingai'mola' lepaluc' cal cuecaj ca'ailli'. Jiƚpe ƚunga tifununc'eyoƚtsi anuli.

55Lixanuc' cal cuecaj ca'ailli' jouc'a jahuay noxpijpá lataiqui' tehueyi naitsi nocufya Jesús. Toƚta'a ti'i'ma tima'anƚe. Aiqui'ic'. 56Axpela' lan xanuc' tuyout'ƚecoyi Jesús, ma le'a tifelƚaiqueyi. Anuli anuli, ituca' ituca' tinesqui. Aiqui'ic' anuli liƚtaiqui' lonespa. 57Oquexi' afantsi itsolinca uya'a'me ocuena lafelƚaiqueya, timiyi:

58―Illanc' aƚcuejpá iƚque linespa, ticua: “Iya' nulemma cateƚ'ma iƚta'a al cuecaj xoute' lilanc'epa lan xanuc'. Tuyaiƚa' afane' quitine iya' joupa ailanc'econapa ocuena. Iƚe a'i quiƚƚanc'e'e lan xanuc'.”

59Ni iƚne nonespá aiqui'ic' anuli liƚtaiqui'.

60Itsahuenni cal cuecaj ca'ailli', icuis'e'ma Jesús, timi:

―¿Te ima' aimotalai'ecoyacoxi? ¿Te onespa iƚe lataiqui', o aiconesqui?

61Aiquitalai'e. Ailopa'a quitaiqui'. Cal cuecaj ca'ailli' icuis'econa'ma, timi:

―¿Te ima' unCristo? ¿Te ima' i'Hua cal Paxi CanDios?

62Jesús timi:

―Ma' iya'. Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Imanc' aƚsim'ma cacutsuya al c'a camane cal Cuecaj Rey. Aƚsim'ma quimuyohuo lema'a, cacuaiyoconno ƚamats' nolojmay cummahuay lema'a.

63Cal cuecaj ca'ailli its'aƚ'ma lipijahua', imujpa lipoyac'. Aiquetenƚcocojma locuapa Jesús. Timila' lixanuc':

―Itsiya, ¿te calahuecoyacola' ocuenaye lan xanuc' ticufle? 64Imanc' oƚcuejpá lonespa. Etets'ipa ȽanDios. ¿Te coƚcuapa imanc'?

Jahuay icuxeco'me Jesús, ticuayi:

―Tipa'a lijunac'. ¡Tima'anƚe!

65Oquexi' afantsi ipango'me itsuƚco'me, ifi'e'eco'me ijahua' li'u', untaf'me li'a, ipa'me, timiyi:

―Tocua'aƚa', ¿naitsi lipa'mo'?

Lepaluc' cal cuecaj ca'ailli' ipets'me camane jouc'a.

66Pedro ipanenni al 'ocay, ticutsu ƚuna. Uyai'ma anuli ƚicriada cal cuecaj ca'ailli'. 67Ixim'ma Pedro tifununc'eyoxi jiƚpe ƚunga. Ehuelojm'ma, timi:

―Ima' jouc'a omihuequi cal xans ƚas Nazaret, iƚque Jesús.

68Pedro icuanajpa, timi:

―Aicaixina'. Aicaicueca lofnespa.

Ipanni, ecax'ma pe lopa'a al puerta. Ija'a'ma ƚangiti.

69Ƚajcriada nopa'a jiƚpe ixim'ma Pedro. Ipalaic'o'mola' nacaxhuoƚanna, timiconala':

―Iƚca'a anuli iƚniya ts'ilihuequi Jesús.

70Pedro icuanajcona'ma. Uyai'ma ni huata, iƚne nacaxhuoƚanna jiƚpiya timiyi Pedro:

―Ima' jouc'a mihuequi Jesús. Ima' mas Galilea.

71Pedro ipango'ma i'e'ma jurar, timila':

―Iya' camilhuo' al ƚinca. Ja'ni a'i, ¡aƚma'aƚa' ȽanDios! Iya' aicainimetsaijma iƚque cal xans ƚoƚpalaicopa.

72Aiquicoƚ'ma, ija'acona'ma ƚangiti. Pedro i'nujuaitsi limipa Jesús: “Ai'a tija'a'ma oquemma ƚangiti, ima' tones'ma afanemma: Aicainimetsaijma Jesús.” Li'nujuaitsi iƚe lataiqui' Pedro ijoj'ma.