Search form

San Marcos 2

1Lijoupa luyaipa oquej fanej quitine, Jesús ipainanni, itsufaicona'ma liƚya' Capernaum. Lan xanuc' icuej'me Jesús tipa'a lajut'ƚ. 2Aiquicoƚ'ma icuaiyunca axpela' lan xanuc', efot'ƚe'moƚtsi. Imantsi lajut'ƚ jouc'a lico cajut'ƚ. Jesús tu'ila' Lataiqui' loya'apa iƚe al c'a lixpic'epa ȽanDios. 3Ocuenaye lan xanuc' icuaiyunca jiƚpe ƚuna. Amalujxi iƚniya iƚtaic' anuli ƚuhuaqueya xans. 4Ipa'ne'mola' lefoƚya, aimi'iya muyalaicoyacu, micuaiyacu pe lopa'a Jesús. If'ajli'me lajut'ƚ, enai'e'me luhua'e lajut'ƚ jiƚpe al toncay pe lacaxu Jesús. Maƚpiya ecajm'mi'me cal xans ƚonafya ƚihuijm‑ma', ipo'ningaitsi li'mitsi' Jesús. 5Jesús ixim'mola' iƚniya ti'huaiyijnyi, ticuayi: “Tixaƚ'mena'ma”. Timi ƚuhuaqueya:

―Mai'hua, joupa iƚojn‑napa lojunac'.

6Ticutshuoƚanna jiƚpiya hualca lomxiye nomuc'iyalepá locuxepa ȽanDios. Iƚniya ticuayi liƚpicuejma': 7“Iƚque cal xans, ¿te conescopa toƚta'a? Ma le'a quituca' ȽanDios nipajnya tiƚonc'e'e'mola' liƚjunac' lan xanuc'. Iƚque ti'onƚicoyoxi to ȽanDios.”

8Jesús aiquicoƚ'ma i'i'ma quixina' te lonespa lan xanuc'. Timila':

―Imanc', ¿te coƚnescopa toƚta'a loƚpicuejma'? 9¿Pe copa'a xonca lipime? ¿Te cataiqui' caifmiya ƚafcuana? ¿Camiƚa': “Lojunac' joupa iƚojn‑napa”, o camiƚa': “Totsahuenanni, tonif'naƚa' ƚohuijm‑ma', to'huanƚa'”? 10Itsiya camuc'i'molhuo' icueya laimane. Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Ma capa'a fa'a li'a ƚamats' ti'i'ma quimenc'e'eco'mola' liƚjunac' lan xanuc'.

Ipalaic'o'ma ƚuhuaqueya, timi:

11―Iya' camihuo', totsahuenanni, tonif'naƚa' ƚohuijm‑ma', to'huanƚa' lomejut'ƚ.

12Ƚuhuaqueya aiquicoƚ'ma itsahuenanni, inif'ma ƚihuijm‑ma'. Mehuelojnyi lan xanuc', ixim'me ipanni, i'huana'ma. Ixpailij'mola', tinesyi:

―Acueca' juaiconapa li'epa ȽanDios. Toƚta'a li'ipa aicaƚsina', ni anulemma.

13I'huacona'ma Jesús ƚema al cuecaj quin'nuhua'. Jahuay lan xanuc' iye'me pe lopa'a. Timuc'ila'. 14Lijoupa limuc'iyalepa, ti'hua tuyaipa, ixim'ma anuli cal xans cuftine Leví, i'hua Alfeo. Iƚque Leví ticutsu petsi lo'najts'i'iyaleyompa. Jesús timi:

―Lihuejla'.

Leví itsahuenni, ihuej'ma Jesús.

15Jesús jouc'a ts'ilihuequi icuaitsa lejut'ƚ Leví, ticutshuoƚanna, titetsoyi. Titetsoyi jouc'a axpela' lin'najtsi'iyale jouc'a ocuenaye lan xanuc'. Jahuay iƚniya a'i mihuejyi locuxepa ȽanDios. Axpela' iƚniya tihuejyi Jesús. 16Lomxiye nomuc'iyalepá locuxepa ȽanDios jouc'a lan xanuc' fariseo ehuelojm'me Jesús titetsoyi anuli lin'najts'i'iyale y locuenaye lan xanuc'. Imetsaiconnila' iƚne aimihuejyi locuxepa ȽanDios. Timinnila' ts'ilihuequi Jesús:

―Toƚsinƚe, ƚoƚpomxi titetsoyi anuli lin'najts'i'iyale y locuenaye lan xanuc'. Jahuay iƚniya aimihuejyi locuxepa ȽanDios.

17Jesús icuej'ma lonespa iƚniya. Timila':

―Lan xanuc' ja'ni a'i mextafquila' aimicuicomma mi'e'enyacola' cafxi. Lafcualƚay ƚinca ticuicomma no'eyacola' cafxi. Iya' aicuaicoco'ma cajoc'i'mola' ts'iƚjunac'. Aicajoc'iyacola' petsi ailopa'a quiƚjunac'.

18Anuli litine tixnet'ƚyi aimitetsoyi ts'ilihuequi Juan Bautista jouc'a lan xanuc' fariseo. Icuaitsa lan xanuc' pe lopa'a Jesús, timiyi:

―Ts'ilihuequi Juan jouc'a lan fariseo tixnet'ƚyi, aimitetsoyi. Iƚne lihuejhuo', ¿te aimixnet'ƚyi?

19Jesús italai'e'e'mola', timila':

―Ma mipa'a ƚamijcano ƚamaneya, ¿te tixnet'ƚ'me, aimitetsoyacu ts'iƚejmale? A'i. Anuli miƚmana' ƚamaneya, aimi'iya mixnet'ƚyacu. 20Ticuaihuo litine aimimajnconayacu anuli, iƚe litine ƚinca tixnet'ƚ'me.

21’Al ts'e quijahua' aimi'iya manajmot'ƚicoya lafane quijahua'. Ja'ni toƚta'a to'eƚa', al ts'e quijahua' tetehuo, tijouƚa' lafane quijahua' tits'aƚquehuo xonca. 22Aimoc'ej'miya al ts'e vino petsi lafanej ponta quixmi. Ja'ni to'etsi toƚta'a, al ponta quixmi tits'aƚquehuo, timinsco'ma al vino, timinsco'ma jouc'a al ponta quixmi. Al ts'e vino tic'ej'minni al ts'e ponta quixmi.

23Anuli litine conxajya, Jesús jouc'a ts'ilihuequi tuyalaicoyi nolojmay cal trigo. Muyalaicoyi, ts'ilihuequi ipango'me ipa'a'me ƚixpaj trigo.

24Lam fariseo timiyi Jesús:

―¡Toxintsola' lihuejhuo'! Itsiya itine conxajya. Ailopa'a lane mi'eyacu toƚta'a.

25Jesús timila':

―Imanc', ¿te a'i coƚsuec' liniƚiya loya'apa li'epa cal rey David? Icuaitsi litine unle'enca iƚque jouc'a liƚejmale, ailopa'a cotejacu. 26David itsufai'ma lejut'ƚ ȽanDios. Jiƚpe tipa'a lam paxi ca'í. Iƚne la'í tipa'a lane tite'me ma le'a la'aillí, a'i lan xanuc'. David ite'ma jouc'a epi'i'mola' liƚejmale, ite'me. Toƚta'a i'ipa mipa'a Abiatar cal cuecaj ca'ailli'.

27Jesús ti'hua tipalaic'ola' lan xanuc', timila':

―ȽanDios ate'a ilanc'epa cal xans, lijou'ma enaj'ma litine tunxajla' cal xans. A'i quenaqui litine ate'a. 28Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Iya' cacuxe'ela' laixanuc' te lo'eyacu iƚe litine conxajya.