Search form

San Marcos 5:40

40Aiquiƚ'aic' ƚinca. Ma le'a ixoco'me. Jesús timila':

―Jahuay imanc' tolipalunca.

Ileco'mola' qui'ailli', qui'máma' ƚahuats', jouc'a lam fantsi ts'ilihuequi. Itsuflai'me pe lonouya ƚahuats'.