Search form

San Marcos 6

1Jesús ipanni jiƚpiya, icuaitsi lipiƚya'. Jouc'a ts'ilihuequi iye'me. 2Licuaitsi litine conxajya itsufai'ma lajut'ƚ pe lafoƚyomma lan xanuc'. Jiƚpe ipango'ma imuc'iyale'ma. Licuej'me iƚe litaiqui', axpela' lan xanuc' etenƚcoco'mola', timiyoƚtsi:

―Iƚque cal xans, ¿naitsi lepi'ipa lipicuejma'? 3¿Te maƚque ƚinc'alhuaƚpa? O ¿a'i iƚque? ¿Te iƚque i'hua María? ¿Te a'i iƚquiya iƚpima Jacobo, José, Judas y Simón? Fa'a jouc'a timana' lipimaye cacaƚ'no'.

Iƚniya lan xanuc' aiquicuaitsi quiƚpic'a lo'epa Jesús, etets'i'me.

4Jesús timila':

―Anuli cal xans ƚummepa ȽanDios, mipa'a ocuena quiƚya' pe lomana' locuenaye lan xanuc', iƚniya ticuaispa quiƚpic'a lo'epa iƚque. Tipainanni, ticuaitsi lipiƚya' pe lomana' lixanuc', lopa'a lejut'ƚ, jiƚpe ƚinca tetets'ita.

5Mipa'a Jesús lipiƚya' aiqui'aic' cueca' jiƚpe. Ma le'a ixpayaf'mola' oquexi' afantsi lafcualƚay, ixaƚ'me'mola'. 6Ixim'mola' iƚne lipiƚya' xanuc' aiquiƚ'huaiyinge. Ixhueƚco'ma juaiconapa.

I'hua'ma ehuentsola' ƚaiquiƚeloƚya' anujnca. Jiƚpe imuc'itsola' lan xanuc'.

7Iƚne ƚitiné ijoc'i'mola' limbamaj coquexi' ts'ilihuequi. Iƚne icuaiyunca, ipango'ma umme'mola' tiyeƚe oquexi' oquexi'. Epi'i'mola' liƚmane tipa'atsa lontahue. 8Tixc'ai'ila', timila':

―Tonƚeƚe, toƚtai'me ma le'a loƚpaluc. Aimoƚtai'me cumla'i. Aimoƚ'nij'mi'me tomí jiƚpe loƚfi'ejma loƚcu'u. 9Toƚc'uaicoƚe ƚoƚc'ejí. Aimoƚpo'no'me oque' loƚtsamalo, ma le'a anuli. 10Lajut'ƚ petsi tepenuftsolhuo', moƚmana' jiƚpiya liƚya', maƚpe toƚmajntsa. 11Ja'ni toƚcuaitsa petsi aimepenufinnilhuo', ni aimiquimf'ennilhuo', imanc' tulunafle loƚ'mitsi', tipanni iƚque ƚamats' ƚitaƚijmpa loƚc'eji'. Toƚta'a ti'iƚa' quiƚsina' ma iƚne quiƚtuca' ti'najtse'me liƚjunac'.

12Ts'ilihuequi ipalunca, uya'a'me Lataiqui' loya'apa iƚe al c'a lixpic'epa ȽanDios. U'iyale'me tixhuej'menanca lixcay lo'epa. 13Ipa'a'me axpela' lontahue. I'ot'ƚi'me laceite axpela' lafcualƚay. Iƚniya ixaƚcona'mola'.

14Ni petsi lomana' lan xanuc' tipalaicoyi lo'epa Jesús. Cal rey Herodes jouc'a icuej'ma lo'epa. Timana' lan xanuc' nocuapá:

―Jesús iƚquiya aJuan Bautista, joupa imaf'inapa ipanamma pe lomana' limanapola'. Toƚta'a juaiconapa apaxi iƚque, ti'ay acueca'.

15Ocuenaye ticuayi:

―Iƚque aElías, icuaiyocona'ma fa'a li'a ƚamats'.

Ocuenaye ticuayi:

―Iƚque aprofeta ƚummepa ȽanDios, ti'onƚcospa to lam profeta limajmpá fa'a luyaipa quitine.

16Li'i'ma quixina' Herodes iƚe lonespa lan xanuc', iƚque ines'ma:

―Iƚque ma Juan Bautista. Ƚinca aicuxe'ma etec'em'me ƚejoc', joupa imaf'inapa.

17-18Herodes joupa exic'e'epa ƚipeno ƚipima Felipe. Iƚquiya ƚaca'no' cuftine Herodías. Ilecopa. Juan timi Herodes: “O'epa quixcay. ¿Te comexic'e'ecopa ƚipeno ƚopima? ¿Te colecocopa? Iƚque a'i copeno. Ipeno ƚopima.” Juan limi'ma toƚta'a ixtunni Herodes. Icuxepa i'noƚintsa, ifi'entsa, itats'entsa. 19Ƚaca'no' Herodías ti'ay quipilaic' Juan. Ijanaj'ma tima'anƚe. Aiqui'ic'. 20Cal rey Herodes tixpaic'e Juan. Imetsaico'ma ac'a xans. I'epa cuenna. Ti'hua tiquimf'e lonespa Juan. Tama aiquicueca, ticuaispa quipic'a litaiqui' Juan.

21Herodías joupa iximpa lo'eya tima'anƚe Juan.

Herodes lixhuaita ƚemats' i'e'ma juic. Iƚiya lipuqui' titetsoyi anuli lijoc'ipola', iƚne lan tsila' quiƚpenic', jouc'a lincuxepá soldado, jouc'a lan tsila' xanuc' nomana' al distrito Galilea. 22Jiƚpiya lefoƚya itsufai'ma ƚi'hua caca'no' Herodías. Ixau'ma. Icuaitsi quiƚpic'a Herodes jouc'a lijoc'ipola', iƚne nocutshuoƚanna jiƚpiya. Cal rey timi ƚahuats': “Aƚsahue'eƚa' jale ts'opic'a, capi'i'mo'”. 23I'e'ma jurar, icuaj'moxi: “Iƚe laƚsahue'eya, tama ti'iƚa' onƚca laifcuxepa, capi'i'mo'”.

24Ipanni ƚahuats'. I'hua'ma, icuaitsi pe lopa'a qui'máma', timi: “¿Te caifxahue'eya?” Qui'máma' timi: “Toxahue'etsi tepi'intso' ƚijuac Juan, tetoj'minƚe al cuecaj pime”. 25Aiquicoƚ'ma, ƚahuats' ipanni, i'huacona'ma ixintsi cal rey. Ixahue'e'ma, timi: “Lapi'iƚa' ƚijuac Juan Bautista, to'nij'miƚa' anuli al pime”. 26Cal rey ixhueƚconni juaiconapa. ¿Te co'eya? Aimi'iya micuanac'eya loxahue'epa ƚahuats'. Lan xanuc' nocutshuoƚanna jiƚpiya joupa icuejpá licuajpoxi. 27Aiquicoƚ'ma, umme'ma anuli ƚisoldado, icuxe'ma, timi: “Totaitsi ƚijuac Juan”. Cal soldado i'hua'ma, icuaitsi la carza, etec'etsi ƚejoc' Juan, 28i'nij'mitsi al pime ƚijuac, uhui'i'ma ƚahuats'. Ƚahuats' i'hua'ma pe lopa'a qui'máma', uhui'itsi.

29Ts'ilihuequi Juan icuej'me toƚta'a li'ipa. Icuaitsa pe lima'ayompa Juan, itaina'me licuerpo, emunatsa.

30Ts'ilihuequi Jesús icuainanca pe lopa'a Jesús, efot'ƚecona'moƚtsi. Joupa iyehuo'me uya'a'huo'me Lataiqui' loya'apa iƚe al c'a lixpic'epa ȽanDios. U'i'me jahuay li'ehuo'me, jahuay limuc'iyalehuo'me. 31Jesús timila':

―Ƚepá illanc' caƚtuca'. Ƚepá pu'huanni pe ailopa'a quiƚya'. Lunxajta.

Jiƚpe pe lomana' Jesús jouc'a ts'ilihuequi, lan xanuc' tiƚcuaispa, tiyenayi. Aimi'iya mitetsoyacu, ni Jesús ni ts'ilihuequi. 32If'ajli'me anuli al barco, iye'me quiƚtuca' ticuaitsa pe ailopa'a quiƚya'.

33Axpela' lan xanuc' quiyouyomma jahuay ƚiƚeloƚya' ixinim'mola' lif'ajli'me al barco. Imetsaico'mola'. Iƚne lan xanuc' iye'me, inul'me, icuaitsa ate'a pe lotseyacu Jesús jouc'a ts'ilihuequi.

34Jesús jouc'a ts'ilihuequi icuaitsa ƚocuena quema caja, ipalunca al barco. Jesús lixim'mola' iƚne axpela' lan xanuc' efot'ƚeyoƚtsi jiƚpiya, ixim'mola' acuanuc'la. Ixim'mola' to lam mot'ƚ, iƚne lam mot'ƚ lahue'epola' quiƚpoujna. Ailopa'a nohuic'iyacola'. Ipango'ma imuc'i'mola'. Axpe' ƚataiquí imuc'i'mola'.

35Joupa if'acoƚaipa, ts'ilihuequi Jesús iƚoc'oƚai'me, timiyi:

―Jif'a'a ailopa'a quiƚya'. Joupa if'acoƚaipa. 36Tommetsola' lan xanuc' tiyeƚe. Pu'huanni calx'uiyaƚma' o ƚiƚeloƚya' ti'nata ƚotejacu.

37Jesús timila':

―Imanc' toƚtes'mitsola'.

Italai'e'e'me, timiyi:

―Ticuicomma axpe' ƚa'i, lipitali to lolijya cal xans no'eya canic' apaicoj mut'ƚa. ¿Te tipa'a caƚtomí aƚ'nacota toƚta'a ƚa'i? Aimi'iya maƚtes'miyacola'.

38Jesús icuis'e'mola', timila':

―¿Tojua tipa'a ƚa'i? Tonƚeƚe, toƚsintsa.

Iye'me, ixintsa. U'icona'me, timiyi:

―Tipa'a amaque' la'í, jouc'a oquexi' latuye.

39Jesús icuxe'e'mola' ts'ilihuequi ticuxe'entsola' lan xanuc' ticutsoƚaiƚe jahuay jiƚpe calxhuaica pajac. 40Enaj'moƚtsi lan xanuc' amaxnu amaxnu, jouc'a oquej oquej nuxans quimbama', icutshuoƚai'me.

41Jesús epef'ma lan maquej la'í jouc'a loquexi' latuye, ehuenaf'ma lema'a, ix'najtsi'i'ma ȽanDios. Ixquenuf'ma ƚa'i, epi'i'mola' ts'ilihuequi, iƚne eca'nem'mola' lan xanuc'. Jouc'a loquexi' latuye ixquenuf'mola', epi'i'mola' lan xanuc'. 42Jahuay itetso'me, ixhuaitsola'.

43Ts'ilihuequi efot'ƚena'me lipanecomma ƚa'i jouc'a latuye. Imantsi imbamaj coque' lan tsiquihuit'ƚ. 44Lan xanuc' litetso'me tixhuaispola' oquej nuxans quimbamaj maxnu. Jouc'a timana' lacaƚ'no', la'uhuay.

45Aiquicoƚ'ma, Jesús icuxe'e'mola' ts'ilihuequi tif'ajliƚe al barco, tiquieƚe al cuecaj quin'nuhua', ticuaitsa pe lopa'a liƚya' Betsaida. 46Iƚque ixc'ai'ina'mola' lan xanuc', if'aj'ma ƚijuala, tipalaic'ota ȽanDios.

47Muyalaicoyi ts'ilihuequi icuaitsa nolojmay quin'nuhua' imufc'o'ma. Jesús tipa'a ƚamats' quituca'. 48Jiƚpe ehuelojm'mola' ts'ilihuequi nomana' al barco. Ixim'mola' juaiconapa tipa'ayi cafxi tiquieƚe, aimi'i miquieyi. Italecuf'me ƚujfxi cahua'. Al fanej hora lipuqui' joupa uyaipa, tehue'e' micuaiya al camts'us 'hora. Icuaico'ma Jesús ti'huayaf'que laja'. Icuaitsi pe lopa'a al barco, ti'hua mi'hua, tocomma tuyaicota. 49Ts'ilihuequi ixim'me, ticuayi: “Acuecaj quinxpaic'ale”. Ija'a'me. 50Jahuay ixim'me. Ixpailij'mola' juaiconapa. Jesús aiquicoƚ'ma, ipalaic'o'mola', timila':

―Aimixpailij'molhuo'. Toƚ'etsoƚtsi acueca' ƚolunxajma'. Ma iya'.

51If'aj'ma al barco pe lomana' ts'ilihuequi. I‑ch'ixcona'ma ƚahua'. Ixim'me acueca' iƚe li'epa Jesús. Aiquiƚcueca. 52Tama joupa iximpá al cuecaj li'epa Jesús iƚe litine lites'mi'mola' lan xanuc', ite'me ƚa'i, iƚne ts'ilihuequi aimicuec'eyi. Amuf liƚpicuejma'.

53Lijou'ma liquie'me al cuecaj quin'nuhua', icuaitsa ƚamats' Genesaret. Jiƚpiya ifijm'me al barco. 54Ipalnanca. Aiquicoƚ'ma, lan xanuc' imetsaico'me Jesús. 55Ni petsi jiƚpe ƚamats' icuej'me lan xanuc': “Icuai'ma Jesús, pu'hua o ƚu'hua tipa'a”. Iyec'oƚaitsa tehueyi Jesús, iƚtaic' lilefcualƚay tunaf'coƚanna liƚpuxcuif'que. 56Jiƚpiya lan tsocay quiƚeloƚya', o lan tsila' quiƚeloƚya', o calx'huiyaƚma', ni petsi licuaitsi Jesús, lan xanuc' iƚtaic' lilefcualƚay jiƚpe pe lafoƚyoya. Tixahue'eyi Jesús tepi'itsola' lane lilefcualƚay tiƚafle, tama ma le'a lipijahua'. Jahuay niƚafpá, tixaƚconala'.