Search form

San Marcos 6:3

3¿Te maƚque ƚinc'alhuaƚpa? O ¿a'i iƚque? ¿Te iƚque i'hua María? ¿Te a'i iƚquiya iƚpima Jacobo, José, Judas y Simón? Fa'a jouc'a timana' lipimaye cacaƚ'no'.

Iƚniya lan xanuc' aiquicuaitsi quiƚpic'a lo'epa Jesús, etets'i'me.