Search form

San Marcos 7:22

22tijanajyi ti'huejle xonca, ti'eyi al xujc'a liƚf'as xanuc', tifel'miyaleyi, tipalaiyi o ti'eyi petsi aimetenƚcocojma, ti'e'ehualeyi laic', tinescoyi liƚf'as xanuc', tetets'iyaleyi, tixinyoƚtsi xonca lan tsila' xanuc', ti'eyi pangay camac'ta.