Search form

San Marcos 7:5

5Iƚne icuis'e'me Jesús, timiyi:

―Iƚne lihuejhuo', ¿te co'ecopa aimihuejyi laƚ'ejma' iƚe laƚmuc'iponga' laƚtatahueló? Mane titetsoyi, aimepajyi al c'a liƚmane'.