Search form

San Marcos 7:6

6Jesús italai'e'e'mola', timila':

―Imanc' ma le'a tonƚ'e'eyoƚtsi to unc'ic'a xanuc'. Luyaipa quitine cal profeta Isaías uya'a'ma linespa ȽanDios te ts'i'ic' loƚpicuejma'. Ticua:

Iƚne lan xanuc' aƚmi: “Ima' malanDios”, ma le'a tipaloƚaiyi.

Iƚniya aimaƚcuec'e, ma ti'eyi quiƚtuca' ts'iƚpic'a.