Search form

San Marcos 8:33

33Jesús ipai'e'moxi, ehuelojm'mola' ts'ilihuequi, itale'ma Pedro, timi:

―To'huanƚa'. Tanajxoxi fa'a. Ima' topalay ma to minesqui ƚonta'a Satanás. Ima' toxpic'e to mixpic'eyi lan xanuc'. Ituca' tixpic'e ȽanDios.