Search form

San Marcos 9

1Ti'hua timila':

―Iya' camilhuo' al ƚinca: Jifa'a timana' lan xanuc' tixim'me, timetsaico'me lo'eya ȽanDios micuxe fa'a li'a ƚamats'. Toƚta'a tixim'me ai'a tima'mola'.

2Luyaipa acamts'us quitine Jesús ileco'mola' Pedro, Jacobo jouc'a Juan. Tiyeyi ma quiƚtuca'. If'ajli'me ƚi'nof'quiya ƚijuala. Mehuelojnyi Jesús iƚque ipaicomma lixans. 3Lipijahua' i'i'ma afujca juaiconapa, tunts'iflay. Fa'a li'a ƚamats' tama tepajle lijahua' aimi'iya mi'onƚiyacu toƚta'a. 4Ts'ilihuequi Jesús ixim'me imaxcaitsola' lam profeta Moisés jouc'a Elías. Tipalaic'oyi Jesús. 5Pedro timi Jesús:

―Momxi, ¡ac'a fa'a maƚmana'! Aƚƚanc'e'me afanej lihuoxqui, anuli ima', anuli Moisés, locuena Elías.

6Pedro aiquixina' te ts'i'ic' iƚe licuapa, ma le'a tipalay. Iƚne lam fantsi ts'ilihuequi Jesús ixpailij'mola' juaiconapa. 7Ixim'me ipoxc'i'mola' cummahuay. Icuej'me tipalay maƚpe ƚummahuay, timila':

―Iƚca'a ai'Hua, ca'ay capic'a juaiconapa. Toƚquimf'eƚe iƚque lonespa.

8Ehuelojncona'me Jesús, iƚque tecaxu quituca'. Moisés y Elías ailomana'. Ma ejac'na'mola'.

9Mimulnamma ƚijuala Jesús ipalaic'ocona'mola', timila':

―Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a, ma capa'a fa'a li'a ƚamats' aimoluya'ata loƚsimpa jiƚpe ƚijuala. Nij naitsi nocuejya. Aƚma'a'ma, catsahuenahuo quipayonahuo pe lomana' limapola', tijouƚa' ti'iƚa' toƚta'a tolu'i'mola' lan xanuc'.

10Iƚne ts'ilihuequi Jesús ma quiƚtuca' tipalaic'oyoƚtsi, i'nujuaista iƚe lixinghuo'me ƚijuala. Ticuis'eyoƚtsi:

―¿Te cataiqui' lonespa Jesús? Ticua: “Catsahuenahuo, quipano pe lomana' limapola'”.

11Icuis'e'me Jesús, timiyi:

―Lomxiye nomuc'iyalepá locuxepa ȽanDios ticuayi: “Ate'a Elías ticuaiyoconno fa'a li'a ƚamats'. Tijouƚa' ticuaihuo cal Cristo.” ¿Te conescopa toƚta'a?

12Jesús timila':

―Al ƚinca lonespa iƚniya lomxiye iƚne nocuapá: “Ate'a ticuaihuo Elías. Iƚque tixanu'ma jahuay.” Jouc'a tipa'a liniƚiya loya'apa te ts'i'ic' laifnuyaicoya iya'. Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Tuya'e' iya' cateƚco'ma juaiconapa, lan xanuc' latets'i'ma.

13’Iya' camilhuo', joupa i'huamma Elías. Lan xanuc' ma to lixpic'epa toƚta'a i'e'epá iƚque. I'e'epá ma to muya'e' jiƚpe al Paxi Cataiqui' Liniƚingiya.

14Icuaitsa pe lomana' locuenaye ts'ilihuequi Jesús, jiƚpe ixim'me juaiconapa axpela' lan xanuc' efot'ƚeyoƚtsi canumicay. Jouc'a timana' lomxiye nomuc'iyalepá locuxepa ȽanDios. Iƚne lomxiye tifuli'iyi cataiqui' ts'ilihuequi Jesús. 15Lixim'me Jesús lan xanuc' ixoconni quileta. Aiquicoƚ'mola', iyouyunca, inontsa.

16Jesús icuis'e'mola' lomxiye nomuc'iyalepá locuxepa ȽanDios, timila':

―Imanc', ¿te colicuis'epola' iƚne lalihuequi?

17Jiƚpiya lefoƚya anuli cal xans ipalai'ma, timi Jesús:

―Momxi, ailec'mehuo' ƚai'hua. Itsufaipa conta'a. Iƚque ƚonta'a i'e'epa ata'ay. 18Ƚonta'a mulij'ma ƚai'hua tecanghuaispa. Tijouƚa' ƚai'hua ti'i quipehuoxco lico, ti'ilc'a li'ay, tuhuaquemma. Aixa'hue'mola' lihuejhuo' tipa'aƚe ƚonta'a. Aiqui'ic' quilipa'e.

19Jesús italai'e'ma, ticua:

―Itsiya litine imanc' noƚmana' fa'a li'a ƚamats' aimoƚ'huaiyijnyi ȽanDios, olanajpoƚtsi. Iya' cacua, coƚa' aicapajncona'ma pe loƚmana'. ¿Te iya' ti'hua caxnet'ƚ'ma? Aƚƚec'metsi ƚo'hua.

20Ilecontsa ƚamijcano. Aiquicoƚ'ma, lixim'ma ƚonta'a Jesús, ife'ne'ma ujfxi ƚamijcano. Iƚque ecanghuaitsi, ti'huaƚtsay, ipa'a'ma ipehuoxco lico. 21Jesús icuis'e'ma qui'ailli' ƚamijcano, timi:

―¿Tojua camats' toƚta'a mi'i ƚo'hua?

Italai'e'e'ma timi:

―Caca'hua. 22Ƚonta'a tummetsay, tecajm‑maispa laja' jouc'a titanc'aispa ƚunga. Tehuay te co'iya mima'aya. Itsiya ja'ni nipajnya, ¡aƚtoc'itsonga'! ¡Aƚsintsonga' ninc'icuanuc'la!

23Jesús timi cal xans:

―¿Te caƚmicopa: “Ja'ni nipajnya”? Ja'ni ima' aƚ'huaiyijnla', ti'i'ma. Naiƚne laƚ'huaiyijmpa aƚsim'ma iya' nipajnya, aƚsim'ma jahuay ti'i'ma ca'e'ma.

24Aiquicoƚ'ma, qui'ailli' ƚamijcano ija'a'ma ujfxi, timi Jesús:

―Ca'huaiyijnhuo', ¡aƚtoc'iƚa' ca'huaiyijntso' xonca!

25Ixim'mola' Jesús tiƚoc'oƚaiyumma xonca lan xanuc', itale'ma ƚonta'a, timi:

―Ima' monta'a, ima' o'e'epa atape y ata'ay iƚca'a ƚamijcano. Iya' cacuxe'ehuo', ¡taipanni iƚca'a ƚamijcano! Aimotsufaicona'ma.

26Ƚonta'a ija'a'ma. Ife'ne'ma ujfxi ƚamijcano. Ipananni. Ƚamijcano i'i'ma to ƚomapa. Axpela' lan xanuc' ticuayi: “Joupa imanapa”. 27Jesús i'noƚ'e'ma limane icutsu'ma ƚamijcano, iƚque ecaxna'ma.

28Lijou'ma litsuflai'me lajut'ƚ Jesús jouc'a ts'ilihuequi, mimana' quiƚtuca' iƚne icuis'e'me, timiyi:

―Illanc', ¿te caƚ'icoponga' aicalipa'e ƚonta'a?

29Italai'e'e'mola', timila':

―Ticuicomma toƚsa'hueƚe ȽanDios, aimoƚtetso'me, toƚsnet'ƚƚe. Ja'ni a'i, aimi'iya molipa'ayacola' iƚniya lontahue.

30Ipalunca jiƚpiya. Tuyalaicoyi al distrito Galilea. Jesús ticua: “Aimicuej'me lan xanuc' pe laifpa'a”. Ipic'a timajnle quiƚtuca' iƚque y ts'ilihuequi. 31Mimuc'ila' timila':

―Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Aƚcu'ma, aƚ'noƚ'ma lan xanuc', aƚma'a'ma. Afane' quitine, camaf'ina'ma.

32Iƚne aiquiƚcueca iƚe lonespa Jesús. Aiquilicuis'e. Tixpailiquila'.

33Icuaiyocontsa liƚya' Capernaum. Mimana' lajut'ƚ, Jesús icuis'e'mola' ts'ilihuequi, timila':

―¿Te cataiqui' coƚfuli'icopoƚtsi maƚeyi lane?

34Iƚniya aiquiƚtalai'e. Miyeyi lane tifuli'iyoƚtsi cataiqui' naitsi iƚque xonca cal te'a. 35Jesús icutshuai'ma, ijoc'i'mola' limbamaj coquexi', timila':

―Cal xans ts'ipic'a ti'iƚa' cal te'a, ti'e'exoxi ƚaquijoujma, ti'e'exoxi to ƚaquintahuaicopa lif'as xanuc'.

36Exaƚ'u'ma anuli ƚahuac'hua. Ecaxu'e'mola' ts'ilihuequi. Ipulc'o'ma, timila' ts'ilihuequi:

37―Naitsi napenufya anuli ƚahuac'hua to iƚca'a, ja'ni tinesla': “Jesús ti'ay capic'a iƚca'a ƚahuac'hua, iya' jouc'a capenuf'ma”, iƚque ƚinca lapenufi iya'. Naitsi nalapenufpa iya' a'i ma le'a iya' lapenufi, lapenufinga' jouc'a Ƚalummepa.

38Juan timi Jesús:

―Momxi, aƚsimpá anuli cal xans tipa'ala' lontahue. Iƚque ticuaj'mi lopuftine. Illanc' aƚcuanac'epá. Iƚque a'i caƚejmale.

39Jesús timila':

―Aimoƚcuanac'e'me. Anuli cal xans no'epa acueca' micuaj'mi laipuftine, iƚque cal xans aimaƚnesc'eya cataiqui'. 40Iƚne lan xanuc' ja'ni aimaƚ'enga' laic' tama a'i maƚejmaleyi, iƚne ƚinca aƚtoc'inga'.

41’Iya' camilhuo' al ƚinca: Cal xans naimetsaicopolhuo' imanc' alihuequi iya', ja'ni tinesla': “Iƚne ilihuequi cal Cristo. Cuhui'i'mola' quiƚja'”, iƚque cal xans tipa'a lolijya, ȽanDios tipaxne'ma.

42’A'ijc'a loyaicoya cal xans naimenac'iya anuli iƚna'a la'uhuay, iƚne aƚ'huaiyinge iya'. Coƚa' ifinc'im'me ƚejoc' anuli cal cuecaj capic molino, coƚa' ecajm'mim'me ƚaja. Coƚa' ima'ma ate'a ai'a ti'e'ma iƚiya lixcay.

43’Ja'ni lomane ti'e'ma lixcay, ¡tatejla' nulemma! Ja'ni tocuaitsi al muf petsi ƚunga aimipica, ¿te cof'ecoya oque' lomane'? Tama le'a anuli lomane, ja'ni ti'i'ma totsufaita petsi lopitine aimijouya, xonca al c'a toyaicota.

44-46’Ja'ni lo'mis ti'hua'a'mo' petsi to'e'ma lixcay, ¡tatejla' nulemma! Ja'ni tecajm‑mitso' al muf, ¿te cof'ecoya oque' lo'mitsi'? Tama le'a anuli lo'mis, ja'ni ti'i'ma totsufaita petsi lopitine aimijouya, xonca al c'a toyaicota.

47-48’Ja'ni lo'u timenac'ihuo', ¡taipa'aƚa'! Ja'ni tecajm'mitso' al muf petsi lapimí aimimala', ti'hua titeji, petsi aimijaf'que lateƚcoya, aimipica ƚunga, ¿te cof'ecoya oque' lo'u'? Tama ma le'a anuli lo'u, ja'ni ti'i'ma totsufaita petsi tihuejcoyi ȽanDios, iƚque cal Cuecaj Rey, xonca al c'a toyaicota.

49’Jahuay ƚotsufconyacu ȽanDios ticuicomma tetenƚinƚe, toƚiya ti'em'me co'hue, toƚe ȽanDios tepenuf'ma. Jouc'a lan xanuc' liƚpicuejma' ticuicomma tetenƚintsola', ticuicomma titeƚco'me, toƚe ȽanDios tepenufna'mola'. 50Ƚo'hue ipenic'. Ja'ni tejac'la' lic'a, ¿te conƚ'ecoyacu ƚo'hue? Imanc' aimi'i'molhuo' to iƚque ƚo'hue ƚejac'pa lic'a. Aimoƚfuli'i'moƚtsi cataiqui'. Toƚnanc'otsoƚtsi.