Search form

San Mateo 1:21

21Tipo'no'ma ƚi'hua amijcano. Ima' tacui'i'ma Jesús. Iƚque tunƚu'e'mola' lixanuc'. ȽanDios aimecani'eyacola'. Iƚe lipuftine lofmecui'iya tuhuaƚquemma: Ƚonƚu'eyale.