Search form

San Mateo 12:18

18Jifa'a ƚai'huijf'epa, iƚca'a ƚo'epa laipenic'.

Ma iƚca'a ca'ay capic'a, latenƚcocojma lipicuejma'.

Capi'i'ma ƚai'Espíritu Santo.

Tuya'a'ma pe lomana' locuenaye lan xanuc', iƚne aicalimetsaijma,

tu'i'mola' pe lopa'a al ƚijca cane.